TAILIEUCHUNG - Chứng thực điểm chỉ trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngay trong buổi làm việc; Trong trong trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực điểm chỉ thì thời hạn nói trên không quá 03 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí chứng thực điểm. | Chứng thực điểm chỉ trong các giấy tờ văn bản bằng tiếng Việt Thông tin Lĩnh vực thống kê Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Tư pháp Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Ngay trong buổi làm việc Trong trong trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực điểm chỉ thì thời hạn nói trên không quá 03 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí chứng thực điểm chỉ đồng trường hợp Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy tờ văn bản đã được chứng thực điểm chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước Người yêu cầu chứng thực Chuẩn 1. bị hồ sơ xuất trình trước người thực hiện chứng thực Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác 2. Giấy tờ văn bản mà mình sẽ điểm chỉ vào đó Đơn và các giấy tờ tự lập đề nghị xác nhận giấy lĩnh thay lương hưu. Khi điểm chỉ người yêu cầu chứng thực sử dụng ngón trỏ phải nếu không điểm chỉ được Tên bước Mô tả bước bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón tay khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón tay nào của bàn tay nào Giấy tờ khác có liên quan đến nội dung văn bản sẽ 3. điểm chỉ mà pháp luật quy định phải có để chứng minh là người có quyền và nghĩa vụ liên quan Nội dung giấy tờ văn bản cần chứng thực điểm chỉ phải tuân thủ nguyên tắc trong quan hệ dân sự hoàn toàn tự nguyện không vi phạm điều cấm của pháp luật không trái đạo đức xã hội. Với giấy tờ văn bản liên quan đến lý lịch của người 4. -À -Ẵ yêu cầu chứng thực thì nội dung của giấy tờ văn bản cần chứng thực phải cam đoan những lời khai là đúng sự thật nếu có điều gì khai man cá nhân yêu cầu chứng thực điểm chỉ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Xem xét tiếp nhận hồ sơ giấy tờ hợp lệ Người yêu 5. UBND cấp xã cầu chứng thực điểm chỉ trước mặt người thực hiện chứng thực thụ lý giải quyết Trả kết quả đúng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN