TAILIEUCHUNG - Thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 7

Tham khảo tài liệu 'thực hành lâm sàng thần kinh học tập 1 part 7', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KHÁM PHỐI HỢP VẬN ĐỘNG VÀ THẰNG BẰNG I. Mỏ ĐẦU Trong thực tế đây là chức năng phối hdp cùa nhiều cơ quan khác nhau như cảm giác tiểu não tiền đình và cơ quan thị giác. Khám chức năng thăng bằng cần xác định cho được bệnh nhân có bị rối loạn thăng bằng không và bên nào của cơ thể bị rối loạn. Những rối loạn thảng bằng và phối hỢp vận động cần dược mô tả kỹ đồng thời kết hợp vởi chức năng đặc thù của từng cơ quan để chẩn đoán định khu cơ quan đích nào bị tổn thương cảm giác tiền đình tiểu não hay cơ quan thị giác . Có nhiều phương pháp khám phối hợp vận động và thăng bằng khác nhau sau đây là một số phương pháp-khám hay được ứng dụng. II. KHÁM CHỨC NẰNG THĂNG BẰNG 1. Dáng di hình sao nghiệm pháp Babinski- Weil Cách khám bệnh nhân nhắm mắt tiến lên 5 bước sau đó lại lùi õ bước. Bệnh nhân cố gắng đi trên đường thẳng. Bình thitòng người ta có thể tiến và lùi như vậy trên một đường thẳng mà không hề bị lệch hướng. 113 Nghiệm pháp Babinski Weil dương tính biểu hiện đường đi mà bệnh nhân vạch ra trên mặt đất tạo thành hình ngôi sao. Nghiệm pháp dương tính gặp trong hội chứng tiền đình. 2. Nghiệm pháp Romberg _ Rồmberg dơn giản Cách khám Thì 1 bệnh nhốn đứng thẳng hai bàn chân chụm vào nhau hai tay giơ ra trước các ngón tay xoè ra. Thì 2 bệnh nhân nhắm mắt lại. Romberg phức tạp Cách khám f Thì 1 bệnh nhân đứng hai bàn chân nốì nhau trêr đường thẳng hai tay giơ ra trước các ngón tay xoè. Thì 2 bệnh nhân nhắm mất lại. Bình thương người ta có thể đứng vũng vàng trong cả hai thì của nghiệm pháp. Nghiệm pháp Romberg dường tính khi 4- Bệnh nhân không đứng được â tư thê xuất phát trong thì 1. Bệnh nhân duy trì được tư thế xuất phát khi mỏ mắt nhưng khi nhắm mắt bệnh nhân không đứng vững được mà lảo đảo ngã về một bên. Bệnh nhân ngã vể bên nào thì. ta nói nghiệm pháp dương tính vể bên đó ví dụ khi bệr h nhân ngã về bên phải ta nói Romberg về bên phải . 114 Nghiệm pháp Romberg dương tinh gặp trong Tổn thương tiền đình bệnh nhân thường ngã về một bên theo tư thế cùa đầu. Trong bệnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.