TAILIEUCHUNG - ENZYM CỐ ĐỊNH

Enzym cố định là enzym được gắn lên các chất mang không hoà tan hoặc được gắn với nhau bằng liên kết đồng hóa trị tạo nên đại phân tử enzym không hòa tan". | Lưu Hồng Sơn Chương VII Tiết 2: ENZYM CỐ ĐỊNH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐH NÔNG LÂM KHOA CNSH & CNTP Chương VII Tiết 2 Nội dung tiết học Khái niệm Các phương pháp cố định enzym . Gắn enzym lên chất mang bằng pp hấp phụ vật lý và liên kết ion. . Phương pháp gắn enzym bằng liên kết đồng hóa trị . Phương pháp gói enzym trong khuôn gel 1. Khái niệm Enzym cố định là enzym được gắn lên các chất mang không hoà tan hoặc được gắn với nhau bằng liên kết đồng hóa trị tạo nên đại phân tử enzym không hòa tan". Ý nghĩa của enzym cố định Có thể sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài. Enzym không tan lẫn vào trong sản phẩm Có thể làm ngừng nhanh chóng phản ứng Enzym cố định khá bền với nhiệt độ, pH, dung môi hữu 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH ENZYM Về nguyên tắc có 3 phương pháp điều chế: Hấp phụ vật lý Gắn enzym bằng liên kết đồng hoá trị: "Gói" enzym trong khuôn gel. 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH ENZYM Enzym tù do Gãi trong khu«n gel HÊp phô vËt lý lªn chÊt mang Liªn kÕt ®ång hãa trÞ Kh«ng chøa ®iÖn tÝch B»ng liªn kÕt ion Cè ®Þnh trªn chÊt mang Liªn kÕt c¸c ph©n tö enzym Gel d¹ng h¹t Gel d¹ng sîi TiÒn polymer Gãi trong bao vi thÓ 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH ENZYM Gói trong khuôn gel Gói trong bao vi thể Gắn các enzyme với nhau bằng liên két đồng hóa trị Hấp phụ vật lý . Gắn enzym lên chất mang bằng pp hấp phụ vật lý và liên kết ion. Hấp phụ vật lý Nguyên tắc: - Hấp phụ enzym lên các chất mang nhờ: Vandecvan, liên kết hydro và liên kết kỵ nước. - Khi chất mang không có lỗ xốp, enzym bám trên bề mặt chất mang. - Khi chất mang có lỗ xốp, enzym chui vào trong các lỗ xốp của chất mang. . Gắn enzym lên chất mang bằng pp hấp phụ vật lý và liên kết ion. Ví dụ: -D Fructofuranosidase trên hydroxit nhôm. Glucoamylase trên ( dietylaminoetyl - cellulose) DEAE - cellulose hoặc trên DEAE -Sephadex sử dụng để sản xuất liên tục glucose. . Gắn enzym lên chất mang bằng pp hấp phụ vật lý và liên kết ion. Một số chất mang thường sử dụng: Chất mang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.