TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2458/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số 2458 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế ngày 25 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Người cao tuổi năm 2009 Căn cứ Nghị định số 06 2011 NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi Căn cứ Quyết định số 1781 QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020 Căn cứ Thông tư số 21 2011 TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú chúc thọ mừng thọ và biểu dương khen thưởng người cao tuổi Căn cứ Thông tư số 35 2011 TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Căn cứ Quyết định số 305 2011 QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược DS - SKSS tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1913 TTr-SNV ngày 13 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2015 với những nội dung chủ yếu sau 1. Mục tiêu tổng quát Cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi nhằm góp phần phát huy và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 2. Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1 Phát huy vai trò của người cao tuổi trong tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình DS-KHHGĐ và nâng cao chất lượng cuộc sống đến năm 2015 - Phấn đấu 100 lãnh đạo Đảng chính quyền và các ban ngành đoàn thể có nhận thức đúng về phát huy người cao tuổi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.