TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2227/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT DUYỆT THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC KHU VỰC I, II, III GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TỈNH BẮC KẠN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Số 2227 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn ngày 26 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP_ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT DUYỆT THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN XÃ THUỘC KHU VỰC I II III GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TỈNH BẮC KẠN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 3 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 Căn cứ Thông tư số 01 2012 TT-UBDTngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30 2012 QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 Căn cứ Quyết định số 2108 QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 30 2012 QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 18 7 2012 của Thủ tướng Chính phủ Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 21 TTr- BDT ngày 18 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc khu vực I II III giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Bắc Kạn và Tổ Thư ký gồm các ông bà có tên sau I. HỘI ĐỒNG TƯ VẤN 1. Ông Nông Văn Chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng 2. Bà Chung Thị Biển Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng 3. Ông Hà Sỹ Thơ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Thành viên 4. Ông Triệu Ngọc Liễu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên 5. Ông Đặng Văn Sơn Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên 6. Ông La Văn Trân Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên 7. Bà Nguyễn Thị Tuệ Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Thành viên 8. Ông Ngô Văn Viện Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường - Thành viên 9. Ông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.