TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2108/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 30/2012/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Số 2108 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn ngày 14 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NUI GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30 2012 QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 Căn cứ Thông tư số 01 2012 TT-UBDTngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30 2012 QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Văn bản số 264 BC-KHTH ngày 05 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 30 2012 QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Quyết định này . Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nông Văn Chí KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30 2012 QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Kèm theo Quyết định số 2108 QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích - Nhằm tuyên truyền rộng rãi về nội dung Quyết định số 30 2012 QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 và Thông tư số 01 2012 TT-UBDT ngày 24 tháng 10 năm 2012

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.