TAILIEUCHUNG - Đồ án web server mailing list và mail system nhằm xây dựng IM hoàn chỉnh - 2

Quá trình cấu hình sẽ được bắt đầu bằng cách tham khảo và các chỉ thị của nó. Mặc dù các file và còn tồn tại song chúng là những file cũ mà không được sử dụng nhiều bởi hầu hết các nhà quản trị và người sử dụng sẽ không tìm thấy bất kỳ chỉ thị nào ở đó. chứa rất nhiều các tư liệu của chính nó, được sinh ra bởi các chỉ thị cấu hình mặc định gửi gắm khi khởi động với Apache server. . | Quá trình cấu hình sẽ được bắt đầu bằng cách tham khảo và các chỉ thị của nó. Mặc dù các file và còn tồn tại song chúng là những file cũ mà không được sử dụng nhiều bởi hầu hết các nhà quản trị và người sử dụng sẽ không tìm thấy bất kỳ chỉ thị nào ở đó. chứa rất nhiều các tư liệu của chính nó được sinh ra bởi các chỉ thị cấu hình mặc định gửi gắm khi khởi động với Apache server. Bắt đầu bằng cách đọc các lời chú thích để hiểu file cấu hình và làm một số thay đổi nhỏ khởi động lại Apache trong một cửa sổ giao tiếp với mỗi thay đổi. Nếu người sử dụng tạo ra một lỗi nó sẽ dễ dàng sao lưu để định dạng lần làm việc cuối cùng . Các khác nhau của Apache trên Windows chính là Bởi vì Apache trên Windows thì đang luồng nó không sử dụng các tiến trình riêng biệt cho mỗi yêu cầu như là của Unix. Thay cho việc thường chỉ có 2 tiến trình đang chạy Một tiến trình cha và một tiến trình con để xử lý các yêu cầu. Với tiến trình con mỗi yêu cầu được xử lý bởi một luồng thế tiến trình quản lý các chỉ thị là khác nhau Các chỉ thị mà chấp nhận các tên file như các đối số phải sử dụng các tên file kiểu Windows thay cho các tên file Unix. Tuy nhiên bởi vì Apache server sử dụng các tên file kiểu Unix bên trong phải tiến hành cắt bớt không cắt phần sau. Các ký tự điều khiển có thể được sử dụng nếu bỏ qua ký tự điều khiển với Apache khả thi sẽ đảm nhận. Apache trên Windows có khả năng nạp các mô đun ngay khi chay mà không biên dịch lại server. Nếu Apache biên dịch bình thường nó sẽ cài đặt một số mô đun tuỳ chọn trong thư mục module đê kích hoạt chúng hoặc các mô đun khác sử dụng lệnh sau đây LoadModule status_module modules Apache cũng có thê nạp các phần mở rộng ISAPI các dịch vụ ứng dụng Internet chẳng hạn các ứng dụng được sử dụng bởi Microsoft IIS và các server Windows khác. Chú ý Apache không nạp các bộ lọc ISAPI . Khi đang chạy CGI script các phương thức Apache tìm kiếm các giải thích cho script được cấu hình đang sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.