TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thí nghiệm số 14 THÍ NGHIỆM AN TOÀN CỦA MÁY BIẾN ÁP CÁCH LY Học sinh Lớp Ngày thí nghiệm Giáo viên hướng dẫn Điểm I. MỤC ĐÍCH - Nắm được cấu tạo nguyên lý làm việc của máy biến cách ly. - Học sinh thấy rõ được sự an toàn cho người sử dụng khi làm việc với phía thứ cấp của máy biến áp cách ly. II. CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM - Xe thí nghiêm số 3 - Đồng hồ mA điện tử. III. NỘI DUNG - Đấu nối theo sơ đồ thí nghiêm. - Ghi lại các thông số kỹ thuật. IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIÊM Đấu nối sơ cấp máy biến áp cách ly theo sơ đồ sau 2. Ghi lại chỉ số của Vị v2 mAi v3 v4 mA2. 44 V. YÊU CẦU BÁO CÁO 1. Điền vào bảng sau Đồng hồ v2 v3 mA mA Chỉ sô 2. So sánh chỉ số của mA và mÀ2. Nhận xét thí nghiệm 45 Thí nghiệm số 15 THÍ NGHIỆM KHÔNG TẢI CỦA MÁY BIẾN ÂP Tự NGẪU 3 PHA Học sinh Lớp Ngày thí nghiệm Giáo viên hướng dẫn Điểm I. MỤC ĐÍCH - Nắm được kết cấu máy biến áp tự ngẫu. - Học sinh nắm được các đặc điểm của Máy biến áp tự ngẫu 3 pha khi làm việc ở chế độ không tải. - Biết vận hành thành thạo máy biến áp tự ngẫu II. CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM - Xe thí nghiệm số 3 - Đồng hổ mA. - Đồng hồ w. III. NỘI DUNG - Đấu nối theo sơ đổ thí nghiệm. - Ghi lại các thông số kỹ thuật. - Tính toán - Báo cáo. IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Đấu nối sơ cấp máy biến áp tự ngẫu theo sơ đồ sau .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.