TAILIEUCHUNG - Giáo trình quản trị doanh nghiệp part 10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị doanh nghiệp part 10', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Kiểm soát việc thực hiện tổng số cổ phần được bán và mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần. - Kiểm soát hoạt động của hội đổng quản trị và ban kiểm soát. - Kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm. . Hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông. Hội đổng quản trị có vai trò kiểm soát - Kiểm soát việc thực hiện các phương ấn đầu tư. - Kiểm soát việc thực hiện các chính sách thị trường thực hiện hợp đồng kinh tế. - Kiểm soát việc xây dựng cơ cấu tổ chức thực hiện quy chê quản lý nội bộ cổng ty. - Kiểm soát hoạt động mua bán cổ phần. Chủ tịch hội đồng quản trị - Kiểm soát việc thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị của giám đốc tổng giám đốc . Giám đốc tổng giám đốc - Là người đại diện theo pháp luật của công ty. - Có vai trò kiểm soát những vấn đề có liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty. - Kiểm soát việc thực hiện quyết định lương và phụ cấp nếu có với người lao động của công ty. - Kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. - Kiểm soát việc thực hiện các hợp đổng sản xuất kinh doanh. . Ban kiểm soát - Kiểm soát tính hợp lý hợp pháp trong quản ỉý điều hành hoạt động kinh doanh. Trong ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính. - Kiểm soát kết quả hoạt động - Kiểm soát về tính chính xác trung thực hợp pháp của việc ghi chép lưu giữ chứng từ sổ sách kế toán báo cáo tài chính và các báo cáo khấc. 137 - Kiểm soát lính trung thực hợp pháp trong quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. . Vai trò kiểm soát của các cổ đông - Kiểm soát việc thực hiện mua cổ phần chìa cổ tức theo quyết định của đạị hội đồng cổ đông. - Kiểm soát thực hiện quyền lợi dự họp-đại hội đồng cổ đông. - Kiểm soát hội đổng quản trị ban kiểm soát giám đốc tổng giám đốc trong việc thực hiện các quyết nghị của đại hội đồng cổ đông. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.