TAILIEUCHUNG - Giáo trình quản trị doanh nghiệp part 9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quản trị doanh nghiệp part 9', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | khả năng thực hiện được trên thực tế tránh xây dựng một hệ thống tiêu chuẩi vượt quá khả nãng thực hiện. Vì các tiêu chuẩn đặt ra thường được phản ánh vi mặt định tính hay định lượng nhưng để việc kiểm soát được dễ dàng và có cãi cứ người ta thường cố gắng lượng hoá các tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn định lượng như số lượng sản phẩm dịch vụ lượng chi ph đầu tư lượng phê phẩm giá cả số giờ làm việc thực tế số lượng quản trị viêi được đào tạo. Các tiêu chuẩn định tính như làm cho các đốc công có ý thức trách nhiện cao có lòng trung thành với doanh nghiệp có kỷ luật làm việc. Mục tiêu nài khó xác định bằng lượng nhưng cần đặt ra để kiểm soát xem mỗi hành độnị có đúng đường lối đã xác định không. Ví dụ khả năng tổ chức nàng lực hoạch định khả năng chỉ huy. uy tín. được đặt ra cho từng loại quản trị viên đánh giá qua kết quả hoạt động của đơr vị sự tin cậy khâm phục của đồng nghiệp và cấp dưới. Để đánh giá được cần thông qua các nhân tố trung gian quản trị viên các cấp có liên quan công nhân. Hoặc xác định một chương trình quảng cáo CC đạt được các mục tiêu ngắn dài hạn hay không Trình tự thiết lập tiêu chuẩn kiểm soát được thực hiện theo thứ tự sau Xác định những mục đích kết quả cuối cùng phải đạt được. Sắp xếp các yếu tô quan trọng theo thứ bậc có ảnh hưởng tới thực hiện mục đích. Xác định những tiêu chuẩn kiểm soát bang các đơn vị tính toán cụ thể bằng tiền bằng đơn vị sản phẩm số giờ làm việc. Tập hợp các yếu tố và diễn tả mối quan hệ giữa chúng trên biểu hay sơ đồ. Xác định các phương pháp công cụ kiểm soát cần dùng. Bước 2 Tiến hành kiểm soát và so sánh kết quả đạt được với những tiêu chuẩn đã đặt ra thông qua các công việc sau Thu thập chứng từ báo cáo. Kiểm tra lại báo cáo sơ đồ biểu đổ về độ chính xác xem có phản ánh được nội dung mục đích của kiểm soát đã đặt ra khỗng. Nghiên cứu phân tích chỉ ra được những thành tích tồn tại qua so sánh kết quả đã đạt được với mục tiêu đề ra theo dự kiến. Xác định xu hướng phát triển mới dự kiến những khó khăn rủi ro có thể xảy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.