TAILIEUCHUNG - Quyết định số 330/QĐ-UBDT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH “XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2012-2015” | ỦY BAN DÂN TỘC Số 330 QĐ-UBDT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2012-2015 BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 84 2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Căn cứ Quyết định số 30 2012 QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban và Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 12 năm 2012. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc Thủ trưởng các Vụ đơn vị trực thuộc Ủy ban và các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT - Các Phó Chủ nhiệm UBDT - Bộ Tư pháp Cục KSTTHc - Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh - Website Ủy ban Dân tộc - Lưu VT KSTTHC Vụ CSDT. KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM THỨ TRƯỞNG PHÓ CHỦ NHIỆM Hà Hùng PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC Ban hành kèm theo Quyết định số 330 QĐ-UBDT ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN DÂN TộC__ STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện l Thủ tục hành chính cấp Trung ương 01 thủ tục Ủy ban Dân tộc 1 Xác định thôn đặc biệt khó khăn xã thuộc vùng dân tộc và

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.