TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 82/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHÚ ĐA THUỘC HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHÍNH PHỦ | CHÍNH PHỦ Số 82 NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 05 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHÚ ĐA THUỘC HUYỆN PHÚ VANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế QUYẾT NGHỊ Điều 1. Thành lập thị trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế như sau 1. Thành lập thị trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang trên cơ sở toàn bộ ha diện tích tự nhiên và nhân khẩu của xã Phú Đa. Thị trấn Phú Đa có ha diện tích tự nhiên và nhân khẩu. Địa giới hành chính thị trấn Phú Đa Đông giáp xã Vinh Phú và xã Vinh Xuân huyện Phú Vang Tây giáp xã Thủy Tân và phường Thủy Lương thị xã Hương Thủy Nam giáp xã Vinh Phú và xã Vinh Thái huyện Phú Vang Bắc giáp xã Phú Lương và xã Phú Xuân huyện Phú Vang. 2. Sau khi thành lập thị trấn Phú Đa huyện Phú Vang có ha diện tích tự nhiên và nhân khẩu có 20 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 2 thị trấn Phú Đa Thuận An và 18 xã Phú Thượng Phú Mỹ Phú Xuân Vinh Thái Vinh An Vinh Xuân Phú Hải Phú Thuận Vinh Thanh Vinh Hà Phú Diên Phú Mậu Phú Thanh Phú An Phú Hồ Phú Lương Vinh Phú Phú Dương. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - HĐND UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Ban Tổ chức Trung ương - Các Bộ Nội vụ Công an Quốc phòng Tài nguyên và Môi trường Tài chính Giao thông vận tải Kế hoạch và Nguyễn Tấn Dũng Đầu tư - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư - VPCP BTCN các PCN Cổng TTĐT các Vụ ĐP TCCB TCCV TH KTN PL Công báo - Lưu Văn thư NC 5b

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.