TAILIEUCHUNG - Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Visual C .NEt part 9

Tham khảo tài liệu 'tự học lập trình cơ sở dữ liệu visual c .net part 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | oleDbDataAdapter 1 SỊy oleDbConnertionl ỆỉdataSetHOCSỈNHDTLl Ĩ I oleDbDataAdapterZ yỉ B12H92 Click chọn Dialog ỉ Vào menu Data chọn Generate Dataset click chọn mục New nhập DatasetDIEMTHILAI Gencrdtíỉ Ddtdsct Generate 41 dataset that Includes the specified tables Choose a dataset c - Existing I Choose which tablets to add to the ddteset M DIEMTHTLAI ole DbData Adapters I HOCSINH oieDbDataAdapter 1 Add this dateset to the designer. I OK I Cancel I Help B12H93 Click nút OK bạn sẽ được Dialog như hỉnh sau 308 oleDbDàtaAdapterl 3 1 oleDbDataAdapterZ Ị HỊj oleDbConnectionl 4 dataSetHCiC INHDTLl Ị dataSetOIEMTHILAIl j B12H94 ỉ Click chọn tab Windows Forms trẽn hộp công cụ Click chọn điểu khiển lưới DataGrĩd và đưa vào Dialog như hình sau oỉeDbDataAdapterl oleDbDat aAdapte r2 oleDbConnectionl íậỉ dataSetHOCSINHDTL1 4S3 dataSetDIEMTHILAIl B12H95 309 Click nứt phải chuột trên DataGrid xác lập các thuộc tính cho điểu khiển này đối vối thuộc tinh DataSource bạn chọn DatasetDIEMTHILAH dataGridz System. Windows. Forms. DataGrid ÍC ỉ. DataBìndings DataMember DataSource HHHIHI ataSetDIEMTHILAI 1 y Tablestyles dataSetDIEMTHILAIl .HOCSINH Tag dataSetDIEMTHILAU .DIEMTHILAI Design dataSetHOCSINHDTLl .HOCSIhIH Name dataSetDIEMTHILAIl Locked dataSetHOCSINHDTL 1 Modifiers none B12H96 Đối với thuộc tính DataMemBer bạn chọn bảng DIEMTHILAI dataGridZ System. Windows Forms. DataGrid KI DataBrndlngs DataMember Datasource Tablestyles Tag Name Locked B12H97 Đóng cửa sổ Properties bạn có Dialog như hình sau .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.