TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 61/CT-BTTTT

CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2013 | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 61 CT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 2012 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2013 Năm 2012 trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ ngành các tổ chức chính trị -xã hội và các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để ngành Thông tin và Truyền thông triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chương trình công tác năm 2012 tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của ngành Thông tin và Truyền thông trong đời sống chính trị kinh tế-xã hội của đất nước đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Phát huy kết quả đã đạt được và để thực hiện thắng lợi chương trình công tác trọng tâm năm 2013 lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 6 1948-11 6 2013 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông 1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới về công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 39 CT-TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị Khóa IX đồng thời thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về công tác thi đua khen thưởng qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm về công tác thi đua khen thưởng trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động tại mỗi cơ quan đơn vị trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng Thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong việc phát động tổ chức triển khai các phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng sâu rộng là động lực phát triển và là biện .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.