TAILIEUCHUNG - Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Visual C .NEt part 8

Tham khảo tài liệu 'tự học lập trình cơ sở dữ liệu visual c .net part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | s Click chọn khung bên phải của thuộc tính Datasource click vào đầu mũi tên quay xuống chọn DatasetHOCSINHKU . . Properties xj dataGrid 1 System. Windows. Forms. DataGrid s Configurations s Dynamicproperties aì ĩỉ s DataBindings DataMember B Datasource 1 dataSetHOCSINHKTl Tablestyles dataSetHOCSINHKTl .HOCSINH Tag dataSetHOCSINHKTl Design none B12H30 H Click chọn khung bên phải của thuộc tính DataMember click vào đầu mũi tên quay xuống chọn bảng HOCSINH DataGr id 1 System. Windows. Forms. DataGrid W êl 1 j E3 r 1 13 Dynamicproperties 3 Datasource T ableStyles Tag Name Locked Modifiers Caption Visible ColumnHeaders Visible ParentRowsLabelStyle Par entRows Visible RowHeadersVisible 1L ọạ i X None .11-1 _d Friend True True Both True True B12H31 269 Đóng hộp thoại Properties bạn thấy Dialog lúc này có dạng như sau 3 NÃM TINH HINH NHUNG HOC SINH DUŨC KHEN THUŨNG MSHS Holot Ten Lop Nam Ngay-- 0 Ũ oỉeObDataAdapterl oieDbComertforii dataSetHOCSINHKĨl 812H32 Bây giờ chúng ta sẽ đua điểu khiển OleDataAdapter thứ hai vào khay công cụ. .Bạn tiến hầnh các bước như khi đưa điều khiển này vào khay công cụ cho câu lệnh SQL cùa bâng HOCSINH. Chúng tôi chỉ dùng những hình chính các bưôc khác chứng tôi sẽ lưỡt qua vì các bạn dã biết. Bạn nhập vầo câu lệnh SQL khi hộp thoai này hiện ra như sau SELECT FROM KKENTHUONG Generate the SQL statements Th Select state merit MiN be used to create the Insert Update and ị Kae ljl Delete statements Type in your SQL Select statement or use the Query eullder to yraphỂcaHy design the Query. What data should the data adapter load hnto the dataset SELECT FROM kAeNTHUONGJ Advanced Options. - I Query GuAdsr. Cancel Back Next I FtMsh B12H33 H Click nút Finish @ Click chọn Dialog B Vào menu Data chọn Generate Dataset trong hộp thoại hiện ra click nút New nhập tên DatasetKHENTHUONG trong khung New Generate a dataset khat include the specified tables. Choose a dataset Existing f _ Now ịOataSatKHENTHUOhĨGl Choose which tablets to add to the dataset HOCSITJH

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.