TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích hệ thống môi trường nông nghiệp phần 2

Cơ chế của hệ thống: Phương thức hoạt động với quy luật hoạt động khách quan vốn có của hệ thống. Cơ chế tồn tại đồng thời và song song với cơ cấu của hệ thống, nó là điều kiện để cơ cấu của hệ thống phát huy tác dụng. | - Để nghiên cứu hệ thống người ta cần biết cấu trúc của nó để nghiên cứu và điều khiển. Cơ chế của hệ thống Phương thức hoạt động hợp với quy luật hoạt động khách quan vốn có của hệ thống. Cơ chế tồn tại đồng thời và song song với cơ cấu của hệ thống nó là điều kiện để cơ cấu của hệ thống phát huy tác dụng. Ví dụ cơ chế của hệ sinh thái rừng là tự điều chỉnh. Đặc điểm của hệ thống Theo Phạm Chí Thành và ctv 1996 hệ thống có các đặc điểm sau o Có cấu trúc và tổ chức ở mức độ nhất định o Hệ thống được khái quát hoá đơn giản hoá trìu tượng hoá các thực thể trong tự nhiên. Hệ thống cũng có thể là hữu hình hệ thống giao thông hệ thống trường học hoặc vô hình hệ thống học thuyết hệ thống ý tưởng o Tất cả các hệ thống đều có chức năng o Tất cả các thành phần hợp thành hệ thống đều có chức năng riêng o Hệ thống đều có dòng vật chất xâm nhập vào và ra khỏi hệ thống. Trong hệ thống có một số bộ phận có khả năng kết hợp các thành phần của hệ thống với nhau như các dòng năng lượng và thông tin o Các hợp phần trong hệ thống hình thành một thể thống nhất để thực hiện và duy trì chức năng cơ bản của hệ thống. Phân loại về hệ thống Ý tưởng về phân loại hệ thống đã có từ đầu thế kỷ 20 và ý tưởng này đã được Von Bertalanffy 1972 nghiên cứu và phát triển trong tác phẩm Lịch sử và thực trạng của lý thuyết hệ thống . Tuỳ theo các giác độ nghiên cứu người ta phân loại hệ thống theo các xu hướng sau o Phân loại theo quan hệ với môi trường o Phân loại theo độ đa dạng o Phân loại theo sự phụ thuộc vào yếu tố thời gian o Phân theo tính chất thay đổi trạng thái của hệ thống o Phân loại mức độ biểu hiện cơ cấu cơ cấu mờ cơ cấu hiện đa cơ cấu o Theo sự ổn định o Phân cấp o Khả năng điều khiển một số hệ thống có thể điều khiển các trạng thái của nó theo một quỹ đạo cho trước ngược lại một số hệ thống không thể điều khiển được o Phân loại theo khả năng tự điều chỉnh. Hệ tự điều chỉnh là hệ có khả năng thích nghi với sự biến đổi của môi trường để giữ cho trạng thái của nó nằm trong miền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.