TAILIEUCHUNG - Adobe Illustrator CS5 bible PHẦN 3

ướng. Tùy chọn này cho phép bạn chọn từ bốn hướng. Các hướng dẫn này là tương đối để làm thế nào bạn kéo Paintbrush. Flip. Tùy chọn này cho phép bạn lật dọc theo đối tượng của bạn hoặc qua đường dẫn. Colorization. Bạn có Colorization bốn lựa chọn trong menu pop-up Phương pháp: Không, mang lại màu, sắc thái màu và Shades, giữ Shift và Huế. | Chapter 4 Understanding Drawing and Painting Techniques Direction. This option lets you choose from four directions. The directions are relative to how you drag the Paintbrush. Flip. This option lets you flip your object along or across the path. Colorization. You have four Colorization choices in the Method pop-up menu None Tints Tints and Shades and Hue Shift. The key color is the color that the colorization uses as a base. Colorization and colorization tips can be found later in this chapter. FIGURE The Art Brush Options dialog box allows you to create your own Art brush. Creating tiles using the Pattern brush The Pattern brush repeats a tiled object along a path. The Pattern brush can have tiles to display the sides inner corner outer corner beginning and end. If you think of a Pattern brush as you would a regular pattern tile but keep in mind the corners you ll have no problem creating your own interesting Pattern brushes. Figure shows an example of one of the Pattern brushes. These are your choices in the Pattern Brush Options dialog box as shown in Figure Name. Type a new name or change an existing name up to 30 characters . Scale. This option allows you to increase or decrease the size of the pattern relative to its original size. 109 Part I Illustrator Basics Spacing. This is the space between each tile of the pattern. Tile buttons. This is where you choose which of the five tiles you want to create. Flip. This option lets you flip the pattern along and or across the path. Fit. In this option you can choose Stretch to fit Add space to fit or Approximate path. Stretch lengthens or shortens a tile to fit your object. Add space adds a blank space between the tiles to fit the path proportionately. Approximate path makes the tile fit as close to the original path without altering the tiles. Colorization. You have four Colorization choices in the Method popup menu None Tints Tints and Shades and Hue Shift. The key color is the color that the .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.