TAILIEUCHUNG - TIẾT 76: ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT LƯỢNG TỬ TRONG NGUYÊN TỬ HYDRÔ

Mẫu nguyên tử Bohr và hai tiên đề của Bohr (Niels Bohr) - Hệ quả về các quỹ đạo dừng - Các sự chuyển quỹ đạo của e- ứng với sự tạo thành vạch quang phổ và sự tạo thành dãy vạch quang phổ. B. Kỹ năng: - Vận dụng được các tiên đề của Bohr để giải thích sự tạo thành vạch quang phổ và dãy vạch quang phổ. | TIẾT 76 ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT LƯỢNG TỬ TRONG NGUYÊN TỬ HYDRÔ I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trong tâm - Mầu nguyên tử Bohr và hai tiên đề của Bohr Niels Bohr - Hệ quả về các quỹ đạo dừng - Các sự chuyển quỹ đạo của e- ứng với sự tạo thành vạch quang phổ và sự tạo thành dãy vạch quang phổ. B. Kỹ năng - Vận dụng được các tiên đề của Bohr để giải thích sự tạo thành vạch quang phổ và dãy vạch quang phổ. - Sử dụng đúng các ngôn ngữ liên quan đến lĩnh vực vật lý nguyên tử. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ Học sinh xem Sgk. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Nêu nội dung của Thuyết lượng tử C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Nhắc lại Mầu hành tinh nguyên tử I. MẪU NGUYÊN TỬ BOHR của Rotherford ẽ chuyển động a. Tiên đề về các trạng thái dừng xung quanh theo những quỹ đạo xác Nguyên tử chỉ tồn tại trong những trạng thái có năng định tròn hay bầu dục như chuyển lượng xác định gọi là các trạng thái dừng. Trong các động của các hành tinh xung quanh trạng thái dừng nguyên tử không bức xạ. Mặt Trời b. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của Tuy nhiên mẫu này gặp phải khó nguyên tử Tiên đề về tần số khăn là không giải thích được tính Khi nguyên tử chuyển sang trạng thái dừng có năng bền vững của nguyên tử và sự tạo lượng Em sang trạng thái dừng En với Em En thì thành quang phổ vạch - do đó Bohr nguyên tử phát ra một photon có năng lượng đúng đã đưa ra 2 tiên đề bằng hiện năng lượng Em - En E hfrnn Em - En 1. Tiên đề về các trạng thái dừng fmn là tần số ánh sáng ứng với photon đó. Năng lượng nguyên tử ở trạng thái Ngược lại nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có dừng bao gồm động năng của e- và năng lượng En tháp mà hấp thụ được một photon có thế năng của chúng đối với hạt nhân. năng lượng E hfmn Em - En thì nó chuyển lên 2. Tiên đề về tần số trạng thái dừng Em cao hơn. Trạng thái dừng có năng lượng thấp c. Hệ quả thì càng bền vững có xu hướng Trong các trạng thái dừng của nguyên tử e- chỉ chuyển chuyển từ trạng thái năng lượng cao về trạng thái năng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.