TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số 12: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn:Hình Học12- Nâng cao

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Khái niệm về khối đa diện. | Giáo án đại số 12 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn Hình Học12- Nâng cao Thời gian 45phút MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Nhận biêt Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Khái niệm về khối đa diện. 2 tiết 1 1 5 1 0 5 Phép đối xứng qua mp sự bằng 1 0 5 1 0 5 1 1 0 1 0 5 1 nhau . 4 tiết Phép vị tự và sự đồng dạng. 3 tiết 1 0 5 1 0 5 1 Thể tích của khôi đa diện. 3 tiết 1 0 5 1 1 0 5 1 1 5 Tổng 10đ PHẢN I Trắc nghiệm khách quan 4đ Mỗi câu trả lời đúng được 0 5đ 1 - Tk TIA 1 1 Ấ ì r 4 11 r rn r Câu 1 NB Cho khôi chóp có đáy là các V 1 11 1 J. A d mệnh đê sau mệnh đê nào đúng 2 A. Số cạnh của khối chóp bằng n 1 B. Số mặt của khối chóp bằng 2n C. Số đỉnh của khối chóp bằng 2n 1 D. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó. Câu 2 NB Phép đối xứng qua mặt phẳng P biến đường thẳng d thành đường thẳng d cắt d khi và chi khi A. d cắt P B. d nằm trên P C. d cắt P nhưng không vuông góc với P D. d không vuông góc với P Câu 3 NB Số mặt đối xứng của hình lập phương là A Ă Tk TIA rr-T V 1 4- Ầ J. V V 1 4- Ầ A Câu 4 NB Trong các mệnh đê sau đây mệnh đê nào đúng

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.