TAILIEUCHUNG - Cách mạng và phản cách mạng ở Đức - Cuộc khởi nghĩa ở Viên

Cuộc khởi nghĩa ở Viên Ngày 19 tháng 03 năm 1852 Bây giờ chúng ta nói tới những sự biến có tính quyết định mà ở Đức nó cũng có ý nghĩa cách mạng như cuộc khởi nghĩa tháng Sáu ở Pa-ri, và bằng một cú đánh, sự biến đã lập tức làm nghiêng cán cân có lợi cho đảng phản cách mạng, - tức là tới cuộc khởi nghĩa tháng Mười 1848 ở Viên. | Cách mạng và phản cách mạng ở Đức Cuộc khởi nghĩa ở Viên XI. Cuộc khởi nghĩa ở Viên Ngày 19 tháng 03 năm 1852 Bây giờ chúng ta nói tới những sự biến có tính quyết định mà ở Đức nó cũng có ý nghĩa cách mạng như cuộc khởi nghĩa tháng Sáu ở Pa-ri và bằng một cú đánh sự biến đã lập tức làm nghiêng cán cân có lợi cho đảng phản cách mạng - tức là tới cuộc khởi nghĩa tháng Mười 1848 ở Viên. Chúng ta đã biết lập trường của các giai cấp khác nhau ở Viên sau chiến thắng ngày 13 tháng Ba. Ngoài ra chúng ta còn thấy phong trào của miền áo thuộc Đức là gắn liền với những sự biến của các miền áo không thuộc Đức và bị những sự biến này kìm hãm như thế nào. Bởi vậy chúng ta chỉ còn phải xét qua xem những nguyên nhân nào đã dẫn tới cuộc nổi dậy mạnh mẽ vừa rồi ở miền áo thuộc Đức. Cách mạng và phản cách mạng ở Đức Ngay cả sau những sự biến tháng Ba giai cấp đại quý tộc và giai cấp tư sản tài chính tức là những trụ cột chủ yếu không chính thức của chính phủ Mét-téc-ních vẫn có thể duy trì được một ảnh hưởng quyết định đối với chính phủ không những nhờ triều đình quân đội và bộ máy quan liêu mà hơn nữa còn nhờ vào nỗi hoảng sợ đã lan tràn nhanh chóng trong giai cấp tư sản đối với tình trạng vô chính phủ . Các giai cấp ấy liền thử thả mấy quả bóng thăm dò dưới hình thức một đạo luật về báo chí một bản hiến pháp có tính chất quý tộc hết chỗ nói và một đạo luật tuyển cử dựa trên sự phân chia đẳng cấp 32 cũ. Ngày 18 tháng Năm cái nội các gọi là lập hiến gồm bọn quan lại nửa tự do chủ nghĩa nhút nhát và bất lực đã dám liều một trận tấn công trực tiếp vào các tổ chức cách mạng của quần chúng bằng cách giải tán ủy ban trung ương gồm các đại biểu của đội cận vệ quốc gia và của Quân đoàn sinh viên một cơ quan được thành lập nhằm mục đích chỉ là để kiểm soát chính phủ và khi cần thì kêu gọi các lực lượng nhân dân chống lại chính phủ. Nhưng hành động ấy chỉ gây ra cuộc khởi nghĩa ngày 15 tháng Năm khiến cho chính phủ buộc phải công nhận ủy ban ấy hủy bỏ hiến pháp và luật tuyển cử và giao cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.