TAILIEUCHUNG - Giáo trình : Kỹ thuật mạch điện tử 2 part 9

Dựa vào đường đặc tuyến truyền đạt lý tưởng và thực của ADC (hình ) ta thấy : - Đặc tuyến lý tưởng là một đường bậc thang đều và có độ dốc trung bình là 1. - Đặc tuyến thực là một đường bậc thang không đều do ảnh hưởng của sai số khuếch đại, của méo phi tuyến, và của sai số đơn điệu. . Tốc độ chuyển đổi Cho biết kết quả chuyển đổi trong 1s, được gọi là tần số chuyển. | 80 Độ phân biệt được đặc trưng bổi sổ bit N. Gia sử một ADC co sổ bit ỏ đầu ra là N co thệ phân biệt được 2N mửc trong dài điện àp vào cua no. Chặng han N 12 co 212 4096 mửc. Độ phân biệt cua một ADC được ký hiệu la Q va được xac định theo biệu thửc Va Q Vlsb - Dưa vao đưỏng đặc tuýện truyện đat lý tưỏng va thực cua ADC hình ta thâý - Đặc tuýện lý tưỏng la một đưỏng bâc thang đệu va co độ dộc trung bình la 1. - Đặc tuýện thưc la một đưỏng bâc thang khộng đệu do anh hưỏng cua sai sộ khuệch đai cua meo phi tuýện va cua sai sộ đỏn điệu. . Tốc độ chuyển đổi Cho biệt kệt qua chuýện độ i trong 1s được goi la tân sộ chuýện đội fc. Một ADC co tộc độ chuýện đội cao thì độ chính xac giam va ngược lai. Nghĩa la ýệu câu vệ độ chính xac va tộc độ chuýện độ i mâu thuân vợi nhau. Tùý theo ýệu câu sư dung phai tìm cach dung hoa cac ýệu câu đo một cach hợp lý nhât. . Nguyển tắc làm viểc cua ADC Nguýện tặc lam việc cua ADC được minh hoa theo sợ độ Hình Độ thị thợi gian cua điện ap vao va ra mach lâý mâu 81 Trước hết tín hiệu tương tự VA được đưa đến mạch lấy mẫu. Mạch này co 2 nhiệm vụ - Lấy mấu tín hiệu tương tự tại nhưng thơi điếm khàc nhau và càch đếu nhau rơi rạc hoa tín hiệu vế mặt thơi gian . - Giư cho biến đô điến ap tai cac thơi điếm lấy mấu không đổi trong qua trình chuyến đổ i tiếp theo tưc la trong qua trình lương tư hoa va ma hoa . Tín hiếu ra cua mach lấy mấu đươc đưa đến mach lương tư hoa đế thưc hiến lam tron vơi đổ chính xac bàng Q 2. Vấy qua trình lương tư hoa thưc chất la qua trình lam tron sổ. Lương tư hoa đươc thưc hiến theo nguyến tặc so sanh tín hiếu cấn chuyến đổ i đươc so sanh vơi mổt loat cac đơn vị chuấn Q. Sau mach lương tư hoa la mach ma hoa. Trong mach ma hoa kết qua lương tư hoa đươc sặp xếp lai theo mổt trất tư nhất định phu thuổc vao loai ma yếu cấu trến đấu ra bổ chuyến đổ i . Phep lương tư hoa va ma hoa goi chung la phep biến đổ i AD. . Các phương pháp chuyển đổi tương tự -sổ Phấn loai co nhiếu cach phấn loai ADC. Cach phấn loai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT