TAILIEUCHUNG - Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật

Lĩnh vực thống kê: Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GD, Giám đốc Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không . | Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM Sửa đổi Hợp đồng bảo lãnh vay vốn Hợp đồng thế chấp tài sản Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc phát hành chứng thư bảo lãnh sửa đổi đối với doanh nghiệp có dự án phân cấp trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi tổ chức lại theo quy định của pháp luật Thông tin Lĩnh vực thống kê Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định Giám đốc Sở GD Giám đốc Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở GD Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch Chi nhánh NHPT nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện Tô chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh Hợp đồng thế chấp tài sản Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc Chứng thư bảo lãnh Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại gửi đến Sở Giao dịch Chi nhánh NHPT hồ sơ đề nghị sửa đôi bảo lãnh. Sở Giao dịch Chi nhánh NHPT thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị sửa 2. đôi bảo lãnh vay vốn như thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn ban đầu. Trường hợp không chấp thuận sửa đôi Sở Giao dịch Chi nhánh có văn 3. bản thông báo không chấp thuận sửa đôi gửi doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại. Tên bước Mô tả bước Trường hợp chấp thuận sửa đổi Sở Giao dịch Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận sửa đổi bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp 4. và Ngân hàng thương mại đồng thời phối hợp với doanh nghiệp ký kết Hợp đồng kế thừa quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng bảo lãnh vay vốn Hợp đồng thế chấp tài sản Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. Sở Giao dịch Chi nhánh NHPT thực hiện thay đổi đăng ký giao dịch . bảo đảm. Sở Giao dịch Chi nhánh NHPT phát hành chứng thư bảo lãnh mới thay 6. thế cho Chứng thư bảo lãnh ban đầu đồng thời thu hồi Chứng thư bảo lãnh đã phát hành ban đầu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Về phía Ngân hàng thương mại 1. - Giấy đề nghị sửa đổi Chứng thư bảo lãnh trong đó có ghi rõ nội dung đề .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN