TAILIEUCHUNG - Đề và hướng dẫn giải thi thử đại học và cao đẳng môn Hóa

Tài liệu ôn thi môn Hóa gồm 50 câu bao gồm Đề và hướng dẫn giải thi thử đại học và cao đẳng môn Hóa học. ôn tập, làm bài để củng cố kiến thức. | Đề và hướng dẫn giải thi thử đại học và cao đẳng môn hóa học Nội dung Đề và hướng dẫn giải thi thử đại học và cao đẳng môn hóa học (50 câu). Câu 1: Đun nóng mạnh 23 gam etanol với 100gam dung dịch H2SO4 98% sau một thời gian thu được dung dịch H2SO4 80% và hỗn hợp khí X chỉ gồm các chất hữu cơ (giả sử chỉ xảy ra phản ứng loại nước). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X thu được m gam H2O. Trị số của m là A. 4,5. B. 5,4. . D. Tất cả đều sai. Câu 1 (tt) Bài giải Quá trình biến hóa của etanol: C2H5OH H2O + X (1); X + O2 H2O (2) Áp dụng tính bảo toàn số mol hiđro ta có: Vậy số mol H2O thuộc (2) sinh ra phải là 1,5 – 1,25 = 0,25; m = 0,25 . 18 = 4,5(gam). Đáp án A. Câu 2: Đốt cháy V(lit) hỗn hợp khí X ở đktc gồm 2 hiđrocacbon tạo thành 4,4gam CO2 và 1,8 gam H2O. Cho biết 2 hiđrocacbon trên cùng hay khác dãy đồng đẳng và thuộc dãy đồng đẳng nào (chỉ xét các dãy đồng đẳng đã học trong chương trình) A. Cùng dãy đồng đẳng anken hoặc xicloankan B. Khác dãy đồng đẳng: ankan và ankin (số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.