TAILIEUCHUNG - Phân tích câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của Hồ Chí Minh và vận dụng thực tiễn

Ngày nay, mỗi người dân Việt Nam khi vào Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh viếng Bác, mọi người đều nhìn thấy hàng chữ nổi trên bức tường của cửa Lăng: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.Đó là một câu nói nổi tiếng của chủ tịch Hồ Chí Minh được trích từ "Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 17/7/1966" trong bối cảnh đế quốc Mỹ mở rộng đánh phá miền Bắc năm 1965. Lời kêu gọi 17/7/1966 đã toát lên chí Việt Nam, tinh thần Việt Nam, văn hoá Việt Nam và dòng chảy. | Kiên trì giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ trên cơ sở thương lượng hòa bình và luật pháp quốc tế, kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Kết hợp linh hoạt giữa kiên quyết đấu tranh với sự kiên trì, chủ động đối thoại, vận động dư luận trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; đẩy lùi các âm mưu lợi dụng những vấn đề này can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Kết hợp chặt chẽ giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa tạo thành sức mạnh tổng hợp của ngoại giao Việt Nam nhằm tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế quốc tế của nước ta, góp phần đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đổi mới phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước với hoạt động quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.