TAILIEUCHUNG - Đề thi thử hóa lần 1 trường THPT Thuận Thành 2 Bắc Ninh

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử hóa lần 1 trường thpt thuận thành 2 bắc ninh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT Bắc Ninh Trường THPT Thuận Thành II Mã đề 175 KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MÔN HOA HỌC- ọ KHÓI A B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm 06 trang Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết nguyên tử khối theo đvC của các nguyên tố H 1 He 4 Li 7 Be 9 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Ni 59 Cu 64 zn 65 Br 80 Rb 85 Sr 88 Ag 108 Sn 119 Cs 133 Ba 137 Pb 207. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 01. Cho 11 36gam hỗn hợp gồm Fe FeO Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với HNO3 loãng dư thu được V lít NO sản phẩm khử duy nhất đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 38 72 gam muối khan. Giá trị V là A. 1 68 lit B. 2 24 lit C. 3 36 lit D. 1 344 lit 02. Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta - 1 3 - đien butađien thu được polime X. Cứ 2 834 gam X phản ứng vừa hết với 1 731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích butađien stiren trong loại polime trên là A. 2 3 B. 1 3 C. 1 1 D. 1 2 03. Hòa tan hoàn toàn 1 23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dd HNO3 đặc nóng thu được 1 344 lít khí NO2 duy nhất ở đktc và dd Y. Sục từ từ khí NH3 dư vào dd Y sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A. 78 05 và 0 78 B. 78 05 và 2 25 C. 21 95 và 2 25 D. 21 95 và 0 78 04. Hoà tan hỗn hợp Mg Cu bằng 200ml dung dịch HCl thu được 3 36 lít khí đktc và còn lại m gam kim loại không tan. Oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại đó thu được 1 25m a gam oxit trong đó a 0. Nồng độ mol của HCl là A. 1 50M B. 2 75M C. 2 50M D. 2 00M 05. Ntố R có công thức oxit cao nhất là RO3. Trong hợp chất khí với hiđro R chiếm 97 531 khối lượng. Trong hiđroxit tương ứng với oxit cao nhất của R R chiếm x khối lượng. Giá trị của x là A. 65 91 B. 31 63 C. 32 65 D. 54 48 06. Hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 có dA H2 5 8. Dan A đktc qua bột Ni nung nóng cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn ta được hỗn hợp B. Phần trăm thể tích mỗi .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.