TAILIEUCHUNG - Bài thực hành số 4 – Tin học 11

Kiến thức. - Củng cố lại các kiến thức cơ bản khi lập trình với kiểu dữ liệu mảng. - Làm quen với thuật toán sắp xếp đơn giản. 2. Kĩ năng. - Rèn luyện kĩ năng sử dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc, kĩ năng diễn đạt thuất toán bằng chương trình sử dụng dữ liệu kiểu mảng. - Rèn luyện kĩ năng nhận xét, phân tích và đề xuất cách giải bài toán sao cho chương trình chạy nhanh hơn. 3. Thái độ. - Tự giác, chủ động trong khi thực hành. . | J 1 1 1 Ấ A m 1 -Ể -Ể Bài thực hành sô 4 - Tin học 11 I. mục tiêu 1. Kiến thức. - Củng cố lại các kiến thức cơ bản khi lập trình với kiểu dữ liệu mảng. - Làm quen với thuật toán sắp xếp đơn giản. 2. Kĩ năng. - Rèn luyện kĩ năng sử dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc kĩ năng diễn đạt thuất toán bằng chương trình sử dụng dữ liệu kiểu mảng. - Rèn luyện kĩ năng nhận xét phân tích và đề xuất cách giải bài toán sao cho chương trình chạy nhanh hơn. 3. Thái độ. - Tự giác chủ động trong khi thực hành. II. Đồ dùng dạy học 1. Chuẩn bị của giáo viên - Phòng máy vi tính máy chiếu Projedtor để hướng dẫn. 2. Chuẩn bị của học sinh. - Sách giáo khoa chương trình đã được viết sẵn. III. Hoạt động dạy - học . 1. Hoạt động 1 Tìm hiểu chương trình diễn đạt của thuật toán sắp xếp. a. Mục tiêu - Học sinh hiểu chương trình và thuật toán sắp xếp đơn giản. b. Nội dung Bài toán 1 Viết chương trình sắp xếp các phần tử của mảng theo thứ tự không giảm. - Chương trình minhhọa Uses CRT Const nmax 250 type arrint array of integer Var n i j y integer a arrint Begin clrscr Randomize Write nhap n Readln n For i 1 to n do a i random 300 - random 300 For i 1 to n do write a i 5 Writeln For i n dowto 2 do For i 1 to i - 1 do If a i a i 1 then Begin t a i a i a i 1 a i 1 t End Writeln day so sau khi sap xep For i 1 to n do write a i 7 Writeln readln End. - Yêu cầu Soan chương trình vào máy chạy thử với các giá trị khac nhau của n. Rút ra nhận xét về thời gian thực hiện của hcương trình. c. Các bước tiến hành hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Gợi ý cho học sinh thuật toán 1. CHú ý theo dõi những dẫn dắt .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.