TAILIEUCHUNG - Giáo trinh hàng hải kỹ thuật : Dẫn đường hàng hải bằng vệ tinh part 8

Ban đầu, GPS và GLONASS đều được phát triển cho mục đích quân sự, nên mặc dù chúng dùng được cho dân sự nhưng không hệ nào đưa ra sự đảm bảo tồn tại liên tục và độ chính xác. Vì thế chúng không thỏa mãn được những yêu cầu an toàn cho dẫn đường dân sự hàng không và hàng hải, đặc biệt là tại những vùng và tại những thời điểm có hoạt động quân sự của những quốc gia sở hữu các hệ thống đó. Chỉ có hệ thống dẫn đường vệ tinh châu Âu Galileo (đang. | Các nguồn sai số chủ yếu trong GPS vi phân là ỉ Sai sô SA là sai sô cô ý thêm vào trong bản tin hàng hải vổi mục đích bảo mật quân sự. Loại sai số khoảng cách giả này khoảng 3Om 95 . Máy thu hàng hải loại GPS ghi nhận sai sô này và có thể loại trừ nó hoàn toàn. 2 Độ trễ điện ly ồ những vùng biệt lập các sai sỗ này đạt tốì 20-30m vào ban ngày và 3 - 6m vào ban đêm. Máy thu 2 tần số có thể nhận được cả tần sô L và L2 nên có thể hiệu chỉnh sai sô này bằng cách tính toán độ trễ dự báo được phát từ vệ tinh. Phương pháp này làm giảm sai sô xuồng còn lại vài mét. 3 Độ trễ đô i lưu có thể đạt tới 4m 95 khi vệ tinh ở thấp hơn đường chân trời. Khi vệ tinh có độ cao trên 5 thì độ ưễ này không đáng kể có thể bỏ qua trong tính toán . 4 Sai số chòm vệ tinh là hiệu sô giữa vị trí dự đoán và vị trí thật của vệ tinh. Thông thường sai sô này rất nhỏ khoảng vài mét 5 Sai sô đồng hồ vệ tinh là hiệu số giữa thời gian chuẩn của hệ thong GPS và thời gian dự đoán trong bản tin hàng hải của vệ tinh. . Một sô phương pháp vi phân GPS . Trạm chỉ dẫn phát sô hiệu chỉnh đối với khoảng cách giả. Máy thu trong trạm chỉ dẫn đo khoảng cách giả tới tất cả các vệ tinh quan sát được thường xuyên có 7 vệ tinh quan sát và tính toán hiệu sô giữa khoảng cách tính toán và khoảng cách đo đạc sô hiệu khoảng cách giả đốì với từng vệ tinh và phát truyền đến các máy thu. cần lưu ý rằng khoảng cách giả cũng được hiệu chỉnh thêm. Những ưu điểm của hệ thô ng khi sử dụng sô hiệu chỉnh khoảng cách giả Các trạm chỉ dẫn phát sô hiệu chỉnh cho tất cả các vệ tinh quan sát được. Điều này cho phép người sử dụng lựa chọn các chòm vệ tinh Người sử dụng tùy ý lựa chọn các loại máy thu khác nhau. Trong hệ thông hiệu chỉnh khoảng cách giả các trạm chỉ dẫn chỉ sử 77 dụng đo khoảng cách giả chứ không phụ thuộc vào thuật toán đang sử dụng để tính toán vị trí. Người sử dụng có thể loại bỏ những vệ tinh có số hiệu chỉnh quá lớn. Nhược điểm của việc phát sô hiệu chỉnh khoảng cách giả là đòi hỏi số lượng lớn phần mềm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.