TAILIEUCHUNG - Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh năm 2011 - mã đề 731

Tham khảo bài viết 'đề thi tuyển sinh đại học môn sinh năm 2011 - mã đề 731', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 07 trang ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn SINH HỌC Khối B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi 731 Họ tên thí sinh . Số báo danh . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Theo quan niệm tiến hoá hiện đại giao phối không ngẫu nhiên A. chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể. B. làm thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. C. làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định. D. làm xuất hiện những alen mới trong quần thể. Câu 2 Ở một loài thực vật alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Thế hệ xuất phát P của một quần thể tự thụ phấn có tần số các kiểu gen là 0 6AA 0 4Aa. Biết rằng không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen của quần thể tính theo lí thuyết tỉ lệ cây hoa đỏ ở F1 là A. 64 . B. 32 . C. 96 . D. 90 . Câu 3 Ở một loài thực vật alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho cây P có kiểu gen Aa tự thụ phấn thu được F1 tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra số cây con được tạo ra khi các cây F1 tự thụ phấn là tương đương nhau. Tính theo lí thuyết cây có kiểu hình hoa đỏ ở F2 chiếm tỉ lệ A. 37 5 . B. 62 5 . C. 75 0 . Câu 4 Cho các thông tin về đột biến sau đây 1 Xảy ra ở cấp độ phân tử thường có tính thuận nghịch. 2 Làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể. 3 Làm mất một hoặc nhiều phân tử ADN. 4 Làm xuất hiện những alen mới trong quần thể. Các thông tin nói về đột biến gen là A. 1 và 2 . B. 3 và 4 . C. 2 và 3 . Câu 5 Khi nói về tiến hoá nhỏ phát biểu nào sau đây không đúng A. Tiến hoá nhỏ là quá trình diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hoá. B. Tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đưa đến sự .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.