TAILIEUCHUNG - BÀI GIẢNG VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG - CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI

Dòng điện không đổi 1. Bản chất dòng điện: dòng các hạt điện chuyển động có h-ớng, chiều của hạt r d-ơng E - - - I Trong kim loại -e e -e Trong dung dịch điện phân Trong chất khí .2. Những đại l-ợng đặc tr-ng: • C-ờng độ dòng điện= điện l-ợng qua S/s dq I= dt • Véc tơ mật độ dòng điện r M tai điểm M có gốc tại M, J chiều chuyển động hạt dSn d-ơng, giá trị r r dI = JdS n = JdS dI r r J= A/m2 dS n I = dI = JdS. | BÀI GIẢNG VẬT Lý ĐẠI CƯƠNG Tác giả PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn Viện Vật lý kỹ thuật Trường ĐH Bách khoa Hà nội Chương IV TỪTRƯỜNG KHÔNG Đổi I. Dòng điện không đối 1. Bản chất dòng điện dòng các hạt điện chuyển động có hướng chiều của hạt dương E Trong kim loại I ------- Trong dung dịch điện phân Trong chất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.