TAILIEUCHUNG - Đề thi tuyển sinh đại học môn sinh năm 2011 - mã đề 496

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học môn sinh năm 2011 - mã đề 496', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi có 07 trang ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 Môn SINH HỌC Khối B Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Mã đề thi 496 Họ tên thí sinh . Số báo danh . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Giả sử ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n 6 các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa Bb và Dd. Trong các dạng đột biến lệch bội sau đây dạng nào là thể một A. AaBbDdd. B. AaBbd. C. AaBb. D. AaaBb. Câu 2 Ở một loài thực vật lưỡng bội xét hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Nếu một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về cả hai cặp gen trên trong đó tần số của alen A là 0 2 tần số của alen B là 0 4 thì tỉ lệ kiểu gen AABb là A. 1 92 . B. 0 96 . C. 3 25 . D. 0 04 . Câu 3 Ở một loài thực vật alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Thế hệ xuất phát P của một quần thể tự thụ phấn có tần số các kiểu gen là 0 6AA 0 4Aa. Biết rằng không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen của quần thể tính theo lí thuyết tỉ lệ cây hoa đỏ ở F1 là A. 96 . B. 90 . C. 64 . D. 32 . Câu 4 Loại đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể A. Đột biến lệch bội. B. Đột biến đa bội. C. Đột biến mất đoạn. D. Đột biến đảo đoạn. Câu 5 Cho các giai đoạn của diễn thế nguyên sinh 1 Môi trường chưa có sinh vật. 2 Giai đoạn hình thành quần xã ổn định tương đối giai đoạn đỉnh cực . 3 Các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong. 4 Giai đoạn hỗn hợp giai đoạn giữa gồm các quần xã biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau. Diễn thế nguyên sinh diễn ra theo trình tự là A. 1 4 7 3 2 . B. 1 3 4 2 . C. 1 2 4 3 . D. 1 2 3 4 . Câu 6 Khi nói về chu trình sinh địa hoá nitơ phát biểu nào sau đây không đúng A. Vi khuẩn phản nitrat hoá có thể phân hủy nitrat NO- thành nitơ phân tử N2 . B. Một số loài vi khuẩn vi khuẩn lam có khả năng cố định nitơ từ không khí. C. Thực vật hấp thụ nitơ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.