TAILIEUCHUNG - Tiếng Nhật cơ sở 5 Giải thích văn phạm

Trước đây, ở bài 8 ta đã học từ 「ところ」với ý nghĩa là nơi, chỗ (chỉ vị trí, địa điểm). Đến bài này 「ところ」sẽ được mở rộng hơn với 1 ý nghĩa khác: “thể hiện thời điểm” với mẫu câu V ところです Ý nghĩa chỉ thời điểm của 「ところ」sẽ thay đổi tùy theo thời của động từ đi trước nó. (vì 「ところ」là 1 danh từ nên động từ kết hợp với nó tất cả đều là dạng ngắn) Cụ thể gồm 3 trường hợp sau: | Tiếng Nhật cơ sở 5 Giải thích văn phạm l NMfiS m FPT University Japanese Language Training Division DREAM OF INNOVATION 1. rótt B46 cách mẫu câu với cụm từ è ò T Trước đây ở bài 8 ta đã học từ r r6j với ý nghĩa là nơi chỗ chỉ vị trí địa điểm . Đến bài này r sẽ được mở rộng hơn với 1 ý nghĩa khác thể hiện thời điểm với mẫu câu V 6 T Ý nghĩa chỉ thời điểm của r r6j sẽ thay đổi tùy theo thời của động từ đi trước nó. vì r r6j là 1 danh từ nên động từ kết hợp với nó tất cả đều là dạng ngắn Cụ thể gồm 3 trường hợp sau 1-1 V dict. èrỏrt hành động chuẩn bị xẩy ra Ý nghĩa sắp sửa làm chuẩn bị làm Cách dùng Dùng để diễn tả ý nói một hành động sắp sửa chuẩn bị diễn ra và nhấn mạnh vào thời điểm trước khi diễn ra hành động đó. Mẫu câu này thường đi kèm với các cụm từ chỉ thời điểm như rrn b j r T9 bj Ví dụ 1 A Ễ Wỉi t Ế tl o Bạn đã ăn trưa rồi à B 0Vt b 6 tĩồ T o .Chưa tôi chuẩn bị ăn bây giờ. 2 A èBỉả 9 ẳ ầb o Cuộc họp đã bắt đầu rồi à B W Ẩ tồè ồtto .Chưa sắp sửa bắt đầu. 3 9 b ừ íóTỳoV bXt V T o Đúng lúc tôi chuẩn bị uống trà. Bạn uống cùng tôi nhé . V xv ó irỗtt hành động đang diễn ra Ý nghĩa đang làm đang trong lúc làm Cách dùng Dùng để diễn tả hành động đang diễn ra tại 1 thời điểm nào đó nhấn mạnh vào thời điểm hành động đang xẩy ra mạnh hơn V TVtt . Mẫu câu này thường đi kèm với trạng từ chỉ thời gian r j 1 Tiếng Nhật cơ sở 5 Giải thích văn phạm l NMfiS m FPT University Japanese Language Training Division DREAM OF INNOVATION Ví dụ A t y Lẳ 44o Cậu có chơi bóng bàn không B 4 ỀtLXVÔtrỗrt . è n . o Vì bây giờ tôi đang học bài nên tôi sẽ đi sau. A ếBoWMfè 9 t Ềtlfc o Tài liệu buổi họp đã chuẩn bị xong chưa B . 4 3Ư-LT05 rỗW Mm oT fc ế0o Xin lỗi. Vì bây giờ đang phôtô nên hãy chờ thêm chút nữa. V tc trỗtt Ý nghĩa vừa mới hành động vừa diễn ra vừa kết thúc làm xong Cách dùng Dùng để diễn tả 1 hành động vừa mới kết thúc trong và nhấn mạnh vào thời điểm ngay sau khi hành động hoàn thành. Mẫu câu này chỉ đi được với trạng từ chỉ thời gian IỴcofc4j Ví dụ A 8HỆO 1 9 tìẳb

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
351    47    0    05-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.