TAILIEUCHUNG - CÁC MẪU CÂU VỚI THÊ THÔNG THƯỜNG

Thể thông thường + と おもいます。 1. (cách thể hiện suy nghĩ, quan điểm của cá nhân) * Ý nghĩa: (tôi) nghĩ rằng ~ / (tôi) cho rằng ~ Thể hiện sự phỏng đoán, ý kiến chủ quan của cá nhân về một vấn đề, sự việc nào đó. Nội dung phỏng đoán, ý kiến đưa ra được xác định bởi trợ từ と * Cách dùng: Động từ Tính từ đuôi i Tính từ đuôi na Danh từ Ví dụ: あめ ふ おも | Tiếng Nhật cơ sở 3 Giải thích văn phạm FPT University Japanese Language Training Division Ơ M21 CÁC MẪU CÂU VỚI THÊ THÔNG THƯỜNG 1 Thể thông thường .íòt L V Ế cách thể hiện suy nghĩ quan điểm của cá nhân Ý nghĩa tôi nghĩ rằng tôi cho rằng Thể hiện sự phỏng đoán ý kiến chủ quan của cá nhân về một vấn đề sự việc nào đó. Nội dung phỏng đoán ý kiến đưa ra được xác định bởi trợ từ Cách dùng Ví dụ ẩb Nk MH ffi ỊSỆỒ VẳỲo Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ mưa. TNHvyj - t5 jj ỉvtto Tôi nghĩ bé Teresa chắc là đã ngủ rồi. Hỉi H rn ễ b y ỉlvtto Tôi nghĩ anh ấy không biết tiếng Nhật. W7I1 y Jgvtto Tôi nghĩ cái máy ảnh kia không tốt. Sỉm B Ạfđ ỉvtto Tôi nghĩ cô ấy là người Nhật Bản. @ Hi 0tt íh VẳỲo Tôi nghĩ Chủ Nhật thì rỗi. Chú ý 1 Khi nói câu phủ định có 2 cách thể hiên Xem ví dụ sau EJ tnOT Mi 7 ỲẨ Bài kiểm tra tiếng Nhật thế nào Q Ỉ L V VẳỲo Tôi nghĩ là không khó. 2 T hvè V ầí o Tôi không nghĩ là khó. Cả 2 đều thể hiện sự phỏng đoán ý kiến ở thể phủ định nhưng về ý nghĩa có chút khác biệt. Cách nói thứ có ý nghĩa phủ định mạnh hơn. Tuy nhiên trong sơ cấp và trong bài này chúng ta chỉ dùng cách nói 2 FPT University Tiếng Nhật cơ sở 3 Japanese Language Training Division Giải thích văn phạm 2 Cách nói ngắn khi đồng ý hay không đồng ý với quan điểm của ai đó h A MÍU - C teo Máy fax thuận tiện thật đấy nhỉ B Ỹ5 tỲo Tôi cũng nghĩ như vậy tataL tat C íả Ỹ5 ỉỉ ta o Tôi thì không nghĩ là như vậy 3 Câu hỏi khi muốn hỏi quan điểm của ai đó về 1 vấn đề nào đó ta dùng mẫu câu tat VT 5 taẳ không cần trợ từ sau 5 nữa Ví dụ fcfcb 5 5 tat U OtaX ẻf5 taầ ổ Bạn nghĩ thế nào về sân bay mới 5 5 ita t - 0 t . xot i Wfđi i ỉto Tôi nghĩ rằng nó đẹp nhưng giao thông hơi bất tiện. cách trích dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp 1 câu nói 1 ý kiến mà ai đó đã đưa ra Ý nghĩa ai đó nói rằng đã nói rằng Cách dùng Nội dung trích dẫn được xác định bởi trợ từ 2. Sentence taA Dạng thông thường J J ta Lfc Có 2 kiểu trích dẫn 1 Trích dẫn trực tiếp nhắc lại chính xác nội dung câu nói - để nội dung đó trong ngoặc kép r I ta .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.