TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1805/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1805 QĐ-BGTVT Hà Nội ngày 15 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC thi hành BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008 Căn cứ Nghị định số 24 2009 NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Căn cứ Nghị định số 51 2008 NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2011. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Thủ tướng Chính phủ để báo cáo - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Văn phòng TW và các Ban của Đảng - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Cơ quan TW của các đoàn thể Đinh La Thăng - Website Chính phủ - Phòng Thương mại và Công nghiệp VN - Công báo - Lãnh đạo Bộ GTVT - Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ GTVT - Lưu VT PC. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2011 STT Số ký hiệu Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày tháng năm ban hành Lý do hết hiệu lực VĂN BẢN QPPL LĨNH Vự C ĐƯỜN G THỦY NỘ H ĐỊA 1 1035 2000 QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế phòng chống khắc phục hậu quả lụt bão trong ngành đường sông Bộ Giao thông vận tải 28 4 2000 Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37 2010 TT-BGTVT ngày 01 12 2010 quy định về phòng chống

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.