TAILIEUCHUNG - Electronic principles - Chapter 2

Tham khảo tài liệu 'electronic principles - chapter 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 2 Bán dẫn Từ Vựng (1) ambient temperature=nhiệt độ xung quanh avalanche effect=hiệu ứng đánh thủng barrier potential = rào thế breakdown voltage=điện áp đánh thủng conduction band= dãy dẫn depletion layer=miền nghèo (hạt dẫn tự do) diode Doping = pha tạp chất Từ Vựng (2) forward bias = phân cực thuận free electron = điện tử tự do Hole = lỗ (trống) junction diode = diode tiếp xúc junction temperature = nhiệt độ tiếp xúc majority carriers = các hạt dẫn đa số minority carriers = các hạt dẫn thiểu số n-type semiconductor = bán dẫn loại N Từ Vựng (3) p-type semiconductor = bán dẫn loại P pn junction = tiếp xúc PN Recombination = tái hợp reverse bias = phân cực ngược Semiconductor = bán dẫn Silicon surface-leakage current = dòng rò bề mặt thermal energy = nhiệt năng Nội dung chương 2 2-1 Vật dẫn điện 2-2 Bán dẫn 2-3 Tinh thể Silic 2-4 Bán dẫn nội tại (bán dẫn thuần) 2-5 Hai loại dòng (hạt dẫn) 2-6 Pha tạp chất vào bán dẫn 2-7 Hai loại bán dẫn ngoại lai (có pha tạp chất) 2-8 Diode .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    42    0    29-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.