TAILIEUCHUNG - Tiểu luận “Pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên”

Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra đời đánh dấu một sự thay đổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời phản ánh được tư tưởng và mục tiêu nổi bật của luật Doanh nghiệp năm 2005 là hình thành một khung pháp lý chung, bình đẳng áp dụng thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên nước ta ban hành một văn bản pháp luật chung điều chỉnh thống nhất tất cả các loại hình doanh nghiệp. Với việc ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2005, các doanh nghiệp Việt. | TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ DANH NHÓM THUYẾT TRÌNH Họ và tên STT Lớp Nhiệm vụ Kiều Việt Hùng 02 Anh 3- TCQT Nhóm trưởng thuyết trình tổng hợp tài liệu Phạm Tiến Dũng 17 Anh 5 -TCQT Biên tập bản word và bản slide Phan Trường Sinh 25 Anh 6 -TCQT Chịu trách nhiệm nội dung thuyết trình Nguyễn Tiến Dương 36 Anh 6 -TCQT Chịu trách nhiệm nội dung chính 1 Nhóm thuyết trình khối Tài Chính Quốc Tế B - K46 TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ MỤC LỤC 1 - Những vấn đề chung về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 5 Thế nào là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên .5 Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 2. Hợp đồng giao dịch của công ty với những người có liên . Đối tượng đươc xem xét khi có hợp đồng giao Điều kiện để các hợp đồng giao dịch được chấp Vấn đề tăng giảm vốn điều 3. Những điểm cần lưu ý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành Sự đổi mới Luật doanh nghiệp 1999 và Luật doanh nghiệp 2005 12 Ưu điểm và những mặt còn hạn chế về các qui định của công ty TNHH một thành KẾT 2 Nhóm thuyết trình khối Tài Chính Quốc Tế B - K46 TIỂU LUẬN LUẬT KINH TẾ LỜI MỞ ĐẦU Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra đời đánh dấu một sự thay đổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam đồng thời phản ánh được tư tưởng và mục tiêu nổi bật của luật Doanh nghiệp năm 2005 là hình thành một khung pháp lý chung bình đẳng áp dụng thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên nước ta ban hành một văn bản pháp luật chung điều chỉnh thống nhất tất cả các loại hình doanh nghiệp. Với việc ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2005 các doanh nghiệp Việt Nam đã có điều kiện để hoạt động bình đẳng trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 2005 cũng đáp ứng được yêu cầu đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Luật doanh nghiệp 2005 cũng có những điểm nổi bật quy định đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
140    17    0