TAILIEUCHUNG - ORGANIC POLLUTANTS: AN ECOTOXICOLOGICAL PERSPECTIVE - CHAPTER 1

Hóa chất chiến tranh đã diễn ra từ rất sớm trong lịch sử của sự sống trên trái đất, và thiết kế của vũ khí hóa học của con người là một sự kiện cực kỳ gần đây về các tiến hóa quy mô. Tổng hợp bởi các nhà máy của các hợp chất thứ cấp (độc tố). độc đối với động vật không xương sống và động vật có xương sống sống nhờ vào họ, cùng với phát triển các cơ chế cai nghiện của động vật trong phản ứng, được gọi là một "đồng tiến hóa chạy đua vũ trang '(Ehrlich và Raven,. | Organic Pollutants 2001 C. H. Walker Organic Pollutants AN ECOTOXICOLOGICAL PERSPECTIVE C. H. Walker 2001 C. H. Walker First published 2001 by Taylor Francis 11 New Fetter Lane London EC4P 4EE Simultaneously published in the USA and Canada by Taylor Francis Inc 29 West 35th Street New York NY 10001 Taylor Francis is an imprint of the Taylor Francis Group 2001 C. H. Walker Typeset in Copperplate Gothic and Garamond by Prepress Projects Ltd Perth Scotland Printed and bound in Great Britain by TJ International Ltd Padstow Cornwall All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic mechanical or other means now known or hereafter invented including photocopying and recording or in any information storage or retrieval system without permission in writing from the publishers. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging in Publication Data Walker C. H. Colin Harold 1936 Organic pollutants an ecotoxicological perspective . Walker. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-7484-0961-0 alk. paper ISBN 0-7484-0962-9 pbk. alk. paper 1. Organic compounds toxicology. 2. Organic compounds Environmental aspects. 3. Environmental toxicology. I. Title. 2001 5-dc21 2001 C. H. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.