TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 24

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 24', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | exStyle tùy chọn Định nghĩa style mở rộng. Xem Extended Style Table. Giá trị trả về Th. Trả về ID mới của nút radio vừa được tạo Công Hỏng Trả về 0 Chú ý Để đọc giá trị của radio có được chọn hay không xem hàm GUICtrlRead. Để thiết lập thông tin cho radio xem hàm GUICtrlSet. Để kết hợp style mặc định với style khác dùng BitOr GUI_SS_DEFAULT_RADIO newstyle . . Để sử dụng được các giá trị nêu ở trên cần gọi thư viện include ButtonConstants. au3 Đưa về kích thước mặc định GUI_DOCKHEIGHT. Ví dụ include Opt MustDeclareVars 1 Example Func Example Local radio1 radio2 msg GUICreate My GUI radio will create a dialog box that when displayed is centered radio1 GUICtrlCreateRadio Radio 1 10 10 120 20 radio2 GUICtrlCreateRadio Radio 2 10 40 120 20 GUICtrlSetState radio2 GUI_CHECKED GUISetState will display an dialog box with 1 checkbox Run the GUI until the dialog is closed While 1 msg GUIGetMsg Select Case msg GUI_EVENT_CLOSE ExitLoop Case msg radio1 And BitAND GUICtrlRead radio1 GUI_CHECKED GUI_CHECKED MsgBox 64 Info You clicked the Radio 1 and it is Checked. Case msg radio2 And BitAND GUICtrlRead radio2 GUI_CHECKED GUI_CHECKED MsgBox 64 Info You clicked on Radio 2 and it is Checked. EndSelect WEnd EndFunc Example GUICtrlCreateList Hàm này sẽ giúp bạn tạo ra một cái danh sách để chứa thông tin. Danh sách là một dạng dữ liệu rất hay gặp trong đời thường và trên máy tính ở các chương trình nghe nhạc và quản lý . Tuy nhiên ở đây AutoIt chỉ hỗ trợ bạn tạo ra một danh sách với các tính năng đơn giản thông dụng. Danh sách này chỉ có một cột nhưng lại có nhiều dòng. Nếu bạn cần một danh sách có nhiều cột và nhiều dòng thì hãy dùng Listview ở đây tôi không đề cập đến phần này. Cú pháp cho bạn tạo một Listbox như sau GUICtrlCreateList text left top width height style exStyle Các tham số Text Văn bản sẽ hiển thị trong List box left Khoảng cách canh từ lề trái của GUI tọa độ x . Nếu sử dụng -1 thì lề trái được tính theo GUICoordMode. Top Khoảng cách canh từ lề trên .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    41    1
6    62    1
7    43    1
5    39    1
6    43    1
6    39    1
6    47    1
6    57    1
7    43    1
5    46    1