TAILIEUCHUNG - Chương 2: Mô hình quá trình phần II

Phương pháp xây dựng mô hình toán học trên cơ sở các số liệu vào-ra thực nghiệm được gọi là mô hình hóa thực nghiệm hay nhận dạng hệ thống (system identification) | Điều khiến quá trinh --- Chuvng 2 Mô hinh quá trinh Ihánn Bottom Temperature 18 08 2006 Mô hình hóa thực nghiệm Chương 2 Mô hình quá trình - Mô hình hóa thực nghiệm 2006 - HMS Vi dụ minh họa dan giản Giả thiết y a0 a1u Đặt e a0 a1 T Dãy số liệu thực nghiệm u u1 u2 u3 T y y1 y2 y Hệ phương trình - Nghiệm tối ưu Chỉ đơn giản là xấp xỉ đa thức Q í 1 t y Chương 2 Mô hình quá trình - Mô hình hóa thực nghiệm 2006 - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN