TAILIEUCHUNG - Why Strategy - Tại sao lại cần chiến lược?

Thực tế nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất ít quan tâm đến vấn đề chiến lược, thậm chí không xác định được cho mình một chiến lược. Nguyên nhân cơ bản là do chưa nhận thức rõ vai trò của chiến lược. Vấn đề không phải là chỉ có doanh nghiệp lớn mới cần có chiến lược còn các doanh nghiệp nhỏ thì không. Chúng ta cần phải xác định chắc chắn rằng bất cứ tổ chức, doanh nghiệp nào đều cần phải có chiến lược. Sự hiện diện của chiến lược chính. | STRAMAGIC OOOÖOOÖOOO 22 November 2004 Dang Dinh Tram Master of Marketing Strategy Management THEME Strategy Policy Management T Marketing Finance Human Resource m 1 Ă 1 Ẵ. 1 C Tại sao lại cân chiên lược Thực tế nhiều doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ rất ít quan tâm đến vấn đề chiến lược thậm chí không xác định được cho mình một chiến lược. Nguyên nhân cơ bản là do chưa nhận thức rõ vai trò của chiến lược. Vấn đề không phải là chỉ có doanh nghiệp lớn mới cần có chiến lược còn các doanh nghiệp nhỏ thì không. Chúng ta cần phải xác định chắc chắn rằng bất cứ tố chức doanh nghiệp nào đều cần phải có chiến lược. Sự hiện diện của chiến lược chính thức trong doanh nghiệp không còn phải là mong muốn có hay không một chiến lược mà nó phụ thuộc căn bản vào việc nhận thức về vai trò của chiến lược cũng như kiến thức về khoa học chiến lược của các nhà quản lý doanh nghiệp. Một câu hỏi được đặt ra với không ít các nhà quản lý là Tại sao doanh nghiệp cần phải có chiến lược Đe trả lời câu hỏi trên Mintzberg 1987 đã giải thích bốn lý do cơ bản giúp các nhà quản lý và cả các nhà khoa học hiểu rõ hơn vai trò của chiến lược đối với một tố chức nói chung và đối với một doanh nghiệp nói riêng. Theo Mintzberg doanh nghiệp cần có chiến lược bởi vì chiến lược cho phép 1 xác lập định hướng dài hạn cho doanh nghiệp 2 tập trung các nỗ lực của doanh nghiệp vào việc thực hiện các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu mong muốn 3 xác định phương thức tố chức và hành động định hướng các mục tiêu đặt ra và 4 xây dựng tính vững chắc và hài hòa của tố chức. Xác lập định hướng cho doanh nghiệp Theo quan điểm của trường phái hoạch định chiến lược và vị trí của doanh nghiệp trên thị trường các tố chức nói chung và doanh nghiệp nói riêng cần phải có chiến lược để xác lập định hướng lâu dài trong tương lai cho doanh nghiệp đồng thời thực hiện các kế hoạch để đạt vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Trong trường hợp xấu thì doanh nghiệp cũng cần phải có chiến lược để có thể tồn tại và vượt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN