TAILIEUCHUNG - Trắc nghiệm hóa C3_0056 + đáp án

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm hóa c3_0056 + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | br l Để oxi hoá hoàn toàn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40 lượng kim loại đã dùng. R là kim loại nào sau đây A. Kim loại hoá trị I B. Kimloại hoá trị II C. Mg D. Ca br l _ _ Có các chất . .1 1 . -Chỉ dùng một chất trong số các chất cho dưới đây để nhận biết các chất trên A. Kim loại Na B. NaOH C - . D. Quỳ tím br l Có các chất bột 1 - Chỉ dùng thêm một chất nào trong số các chất dưới đây để nhận biết các chất oxit trên A. Dung dịch HC1 B. Dung dịch C. D. Dung dịch NaOH br l Khi cho luồng khí hiđro cơ dư đi qua ống nghiệm chứa . nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất rắn còn lại trong ống nghiệm gồm A. Alg ụ u. M- B. C. D. Al v Cu br l Điều khẳng định nào sau đây là đúng Trong một phản ứng hoá học số mol nguyên tử của các nguyên tố có mặt trong phản ứng A. Luôn luôn thay đổi B. Luôn luôn không thay đổi C. Có thể thay đổi có thể không D. Không xác định được br l Cho một lá đồng vào 200ml dung dịch bạc nitrat. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy lá đồng rửa nhẹ làm khô và cân thì thấy khối lượng là đồng tăng thêm 1 52g. Nồng độ mol của dung dịch bạc nitrat là A. 0 15M B. 0 09M C. 0 1M D. 0 12M br l Muốn khử dung dịch thành dung dịch ta phải thêm chất nào sau đây vào dung dịch Fe3 A. Zn B. Na C. Cu D. Ag br Có một mẫu boxit dùng để sản xuất nhôm mẫu này có lẫn tạp chất là Z 3 và Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để điều chế được nhôm tinh khiết. A. Nghiền quặng thành bộ dung dịch HCl lọc dung dịch NaOH đặc lọc khí _ nung ở nhiệt độ cao điện phân. B. Nghiền quặng thành bột nấu với dung dịch NaOH đặc lọc khí - .lọc nung ở nhiệt độ cao điện phân. _ C. Nghiền quặng thành bột dung dịch HCl lọc dung dịch NaOH dư lọc khí - kg nung ở nhiệt độ cao điện phân. D. B và C đúng br Đun nóng 1 1g este no đơn chức M với dung dịch KOH dư người ta thu được 1 4g muối. Tỉ khối của M với khí . là 2. M có công thức cấu tạo nào sau đây A. . . 11 B. . ư C. D. Tất cả đều sai. br Đốt cháy hoàn toàn 1 1 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    6    0    10-08-2020
146    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN