TAILIEUCHUNG - Bài tập trắc nghiệm biện luận theo R

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm biện luận theo r', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BIỆN LUẬN THEO R Câu 1. Cho mạch R L C u 150 2 sin 100pt V. L 2 p H C 10 4 0 8k F mạch tiêu thụ với công suất P 90 W. Xác định R trong mạch. A. 900 B. 1600 C. 2500 D. cả A và B Câu 2. Cho mạch R L C cho u 30 2 sin 100pt V khi R 90 thì i1 lệch pha j1 so với u. Khi R 16 o thì i lệch j2 so với u. Cho độ lớn của j1 j2 p 2. Xác định L. A. 0 08 p H B. 0 32 p H C. 0 24 p H D. cả A và B Câu 3. Cho mạch R L C u 10 p sin 100pt V L 1 4 p H C 10-4 2p F. Xác định công suất tiêu thụ cưc đại trong mạc A. 120W B. 83 3 W C. 160W D. 100W Câu 4. Cho mạch R L C u 200sin 100pt R 1000 L 1 p H C 10 4 2p F. Xác định biểu thức cường độ dòng điện trong mạch. A. i 2 2 sin 100pt p 4 A B. i qỊ2 sin 100pt p 4 A C. i 2 2 sin 100pi - p 4 A D. i 2 sin 100pt - p 4 A Câu 5. Cho mạch R L C u 200sin 100pt R 1000 L 1 p H C 10 4 2p F. Xác định biểu thức hiệu điện thế hai đầu điện trở R A. u 100sin 100pt p 4 V B. u 100 sin 100pt p 4 V C. u 100 sin 100pt - p 40V D. u 100sin 100pt - p 4 V Câu 6. Cho mạch R L C u 200sin 100pt R 1000 L 1 p H C 10 4 2p F. Xác định biểu thức hiệu điện thế hai đầu tụ điện. A. u 200sin 100pt p 4 V B. u 100 sin 100pt p 4 V C. u 20 sin 100pt - p 4 V D. u 200sin 100pt - p 4 V Câu 7. Cho mạch R L C u 200sin 100pt R 100G L 1 p H C 10 4 2p F. Xác định biểu thức hiệu điện thế hai đầu điện trở R A. u 100sin 100pt p 4 V B. u 10 sin 100pt p 4 V C. u 100 sin 100pt 3p 4 V D. u 100sin 100pt - p 4 V Câu 8. Cho mạch R L C R có thể thay đổi được U URL 100 2 V UC 200V. Xác định công suất tiêu thụ trong mạch. A. 100W B. 10 W C. 200W D. 20 W BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 1. phát biểu nào sau đay là đúng khi nói về tụ điện A. chỉ cho dòng một chiều qua chiều hình sin qua B. chỉ cho dòng xoay chiều qua điện. Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cuộn cảm A. Không cho dòng điện xoay chiều qua dòng một chiều qua C. Chỉ cho dòng xoay D. chỉ có khả năng tích C. Không cho B. Giống như một dây dẫn khi dòng một chiều chạy qua D. Cản trỏ dòng điện một chiều qua Câu 4. Cho hiệu điện thế .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    0    12-08-2020
17    10    0    12-08-2020
1    6    0    12-08-2020
67    4    0    12-08-2020
10    3    0    12-08-2020
1    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN