TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1544/QĐ-TTg

Quyết định chuyển Tổng công ty Lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty lương thực miền Bắc. | THỦ TƯỚNG GHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số yW Qfí-T CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHU Ngày. Vbrt Kính chuyến . Hă Nội ngàyẤ5tháng 9 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Oruyên Tông công ty Lương thực miên Bẳc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc g THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14 2003 QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60 2005 QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 11 l 2007 NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước công ty nhà nước độc lập công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Chuyển Tổng công ty Lương thực miền Bắc sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con. Điều 2. Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc 1. Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc sau đây gọi tắt là Tổng công ty là công ty nhà nước được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Bắc các chi nhánh Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh An Giang Sa Đéc Đồng Tháp Công ty Bột mỳ Vinaíòod 1 và Công ty Lương thực cấp 1 Lương Yên. Công ty mẹ có tư cách pháp nhân con dấu biểu tượng và Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật trực tiêp thực hiện các hoạt động sản xuât kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác kế thừa các quyền nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. 2 2. Tên gọi và trụ sở của Tổng công ty

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    0    12-08-2020
17    10    0    12-08-2020
1    6    0    12-08-2020
67    4    0    12-08-2020
10    3    0    12-08-2020
1    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    31    0