TAILIEUCHUNG - Bài tập trắc nghiệm chương VIII: lượng tử ánh sáng + đáp án

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm chương viii: lượng tử ánh sáng + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG VIII LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Câu 1 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện A. Là hiện tượng êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó. B. Là hiện tượng êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ rất cao. C. Là hiện tượng êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc với một vật đã bị nhiễm điện khác. D. Là hiện tượng êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi tấm kim loại do tác dụng của từ trường Câu 2 Điều nào sau đây là sai khi nói đến những kết quả rút ra từ thí nghiệm với tế bào quang điện A. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện luôn có giá trị âm khi dòng quang điện triệt tiêu. B. Dòng quang điện vẫn tồn tại ngay cả khi hiệu điện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang điện bằng không. C. Cường độ dòng quang điện bão hoà không phụ thuộc cường độ chùm sáng kích thích. D. Giá trị hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của chùm sáng kích thích. Câu 3 Trong các trường hợp nào sau đây êlectrôn được gọi là êlectrôn quang điện A. Êlectrôn trong dây dẫn điện thông thường B. Êlectrôn bứt ra từ catốt của tế bào quang điện C. Êlectrôn tạo ra trong chất bán dẫn D. Êlectrôn bứt ra khỏi tấm kim loại do nhiễm điện tiếp xúc Câu 4 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng quang điện bão hoà A. Cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích. B. Cường độ dòng quang điện bão hoà tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích. C. Cường độ dòng quang điện bão hoà không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích. D. Cường độ dòng quang điện bão tăng theo quy luật hàm số mũ với cường độ chùm sáng kích thích. Câu 5 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện A. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích. B. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện phụ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN