TAILIEUCHUNG - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

Trong hơn một thập niên qua, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đã đạt được những thành quả đáng kể, nhất là những thành quả về kinh tế. Đó là dấu hiệu tích cực cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam, được điều tiết theo cơ chế thị trường | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh LỜI MỞ ĐẦU Trong hơn một thập niên qua đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta đã đạt được những thành quả đáng kể nhất là những thành quả về kinh tế. Đó là dấu hiệu tích cực cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam được điều tiết theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên các doanh nghiệp muốn đảm bảo sự tồn tại khẳng định được sự thành công nhất định của mình trong điều kiện nền kinh tế thị trường đang phát triển với tốc độ nhanh cùng với sự cạnh tranh gay gắt và nhiều phức tạp của nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi tất yếu các doanh nghiệp phải không ngừng nghiên cứu tìm các hướng giải quyết các biện pháp quản lý sản xuất kinh doanh linh hoạt và hiệu quả. Qua đó vấn đề hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp. Vì hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì mới có thể đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững đủ sức cạnh tranh trên thị trường có đủ điều kiện tăng tích lũy cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cải thiện thu nhập cho người lao động đóng góp nhiều hơn cho ngân sách Nhà nước. Doanh nghiệp phải phân tích hoạt động kinh doanh của mình đồng thời phải dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới vạch ra chiến lược phù hợp. phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ cung cấp thông tin cho nhà quản trị nhà đầu đối tượng quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên góc đô khác nhau để phục vụ cho mục đích quản lý đầu tư của họ. Chính vì vậy phân tích hoạt động kinh doanh là công việc làm thường xuyên không thể thiếu trong quản lý doanh nghiệp. nó có ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài. Chính vì tầm quan trọng đó nên em chọn đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Dược Liệu Trung Ương 2 để làm đề tài tốt nghiệp. Chuyên đề gồm những nội dung sau Phần I Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh. Phần II Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh một số giải pháp và nhận xét. Mục đích

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN