TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 28

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 28 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 1 điểm) Nêu khái niệm ngăn xếp? ứng dụng ngăn xếp? Câu 2 ( 5 điểm) Cho một danh sách kế tiếp biểu diễn cây thư mục (directory tree), mỗi phần tử gồm 2 thành phần: tên thư mục, vị trí của thư mục cha trên danh sách này (số nguyên chỉ thứ tự thư mục trong danh sách). Nếu là thư mục gốc thì giá trị thứ hai là 0. Anh (chị) hãy: 1) Viết dạng cài đặt của cây thư mục bởi danh sách kế tiếp như trên. Cho ví dụ và minh họa bằng hình ảnh 2) Viết giải thuật đếm xem trên cây có tất cả bao nhiêu thư mục 3) Viết giải thuật xoá thư mục “Bai tap” và tất cả các thư mục con trong nó 4) Viết chương trình con hiển thị cây thư mục này ra màn hình. Câu 3 (2 điểm) Hãy dùng stack ở dạng liên kết đơn (cài đặt ngăn xếp bởi con trỏ) để đảo ngược vị trí của tất cả các phần tử ở vị trí lẻ trong một DSLK đơn, có nút đầu danh sách được trỏ bởi con trỏ L; các phần tử trong danh sách là các số nguyên Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0