TAILIEUCHUNG - MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH PHỤC VỤ PHÂN TÍCH TÁC NGHIỆP

Bài báo đưa ra mô hình và phương pháp phân tích định tính kết hợp với phân tích định lượng phục vụ cho việc ra quyết định của phân tích tác nghiệp trong quản lý điều hành quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. | MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH PHỤC VỤ PHÂN TÍCH TÁC Nghiệp PGS. TS. ĐẶNG THỊ XUÂN MAI Bộ môn Kinh tế Xây dựng Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Bài báo đưa ra mô hình và phương pháp phân tích định tính kết hợp với phân tích định lượng phục vụ cho việc ra quyết định của phân tích tác nghiệp trong quản lý điều hành quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. Summary This paper will provide the appropriate model and method that combines quantitative analysis together with qualitative analysis in order to help an enterprise to have the right decision in curent analysis in the process of manufaturing and trading of an enterprise. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Phân tích kinh tế là cơ sở để đề ra các giải pháp có căn cứ khoa học. Trong cơ chế thị trường khi mà doanh nghiệp được tự chủ quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh việc xác định kế hoạch có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của họ. Do đó doanh nghiệp buộc phải cân nhắc thận trọng phải có trách nhiệm cao trong các quyết định của mình. Do vậy công tác phân tích càng đòi hỏi phải có cơ sở khoa học làm căn cứ cho các quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp trên cơ sở đó để điều hành một cách có hiệu quả quá trình kinh tế để hoàn thiện tổ chức sản xuất tổ chức lao động khoa học để đánh giá một cách đúng đắn kết quả hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Trong nhiều tiêu thức phân loại phân tích kinh tế thì phân loại theo thời gian tiến hành phân tích là tiêu thức phổ biến nhất. Theo tiêu thức này thì phân tích được chia thành phân tích trước phân tích tác nghiệp và phân tích sau. Phân tích trước là phân tích trước khi tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh và còn được gọi là phân tích tương lai nhằm dự báo dự đoán cho các mục tiêu có thể đạt được trong tương lai. Các bản luận chứng các bản thuyết trình về hiệu quả dự án kế hoạch là những hình thức cụ thể của loại phân tích này. Phân tích tác nghiệp phân tích hiện hành là sự phân tích diễn ra đồng thời với quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất quá trình tiến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN