TAILIEUCHUNG - Báo cáo khoa học: Tích hợp các quy hoạch tổng thể phát triển đô thị trên nền tảng quy hoạch hệ thống giao thông vận tải

Báo cáo khoa học: Tích hợp các quy hoạch tổng thể phát triển đô thị trên nền tảng quy hoạch hệ thống giao thông vận tải với mục tiêu cơ bản nhằm khẳng định sự cần thiết phải tích hợp các quy hoạch tổng thể phát triển đô thị trên nền tảng quy hoạch hệ thống giao thông vận tải. | TÍCH HỢP CÁC QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN NỀN TẢNg quy hoạch hệ thống GIAO THÔNG VẬN tải TS. KHUẤT VIỆT HÙNG Viện Quy hoạch Quản lý GTVT Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt Mục tiêu cơ bản của nghiên cứu này nhằm khẳng định sự cần thiết phải tích hợp các quy hoạch tổng thể phát triển đô thị trên nền tảng quy hoạch hệ thống giao thông vận tải. Trước tiên tác giả xác định lại vai trò của giao thông vận tải trong đô thị. Tiếp đến tác giả xác định những bất cập về công tác lập quy hoạch trong nội dung các văn bản pháp quy hiện hành. Trên cơ sở đó xác định sự cần thiết phải tích hợp các quy hoạch tổng thể hiện hữu trong một quy hoạch tổng thể phát triển đô thị bao gồm các nội dung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội sử dụng đất và xây dựng đô thị trên nền tảng của quy hoạch phát triển giao thông vận tải đô thị. Summary In order to emphasize the importance of integrating different master level plans in the city into one integrated master plan of city based on the urban transport system plan. At first the author re-emphazed of the stragic role of urban transport system in the development of city then the author identified the problems urban planning system in the existing laws and regulations. Finally the study concluded on the importance of integrating the existing different master level plans into one integrated urban development plan which should cover the contents of Socio-Eocnomic Development Plan Land use Plan and Urban Construction Plan based the on the uban transport system plan as the foundation. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Hai hiện tượng khá phổ biến trong công tác quy hoạch đô thị ở nước ta hiện nay đó là tình trạng mà thường gọi là quy hoạch treo và quy hoạch chồng quy hoạch . Tình trạng này đã thực sự trở thành vấn đề bức xúc và là một trong nguyên nhân cơ bản của những bất cập trong công tác quản lý đất đai xây dựng cơ bản gây nên những bức xúc trong đời sống xã hội. Cho đến nay đã có nhiều thông tin đánh giá khác nhau về nguyên nhân của những hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN