TAILIEUCHUNG - Luận văn kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 bộ quốc phòng – 2

Chứng từ sử dụng trong hạch toán dự phòng giảm giá NVL Các chứng từ ở đây là các bằng chứng chứng minh cho sự giảm giá của nguyên vật liệu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm , cũng như các chứng từ khác cho thấy sự giảm giá của sản phẩm được sản xuất từ các loại NVL đó. Chúng có thể gồm các giấy báo giá , bảng niêm yết giá, các hoá đơn .Dựa vào đó, kế toán lập “Sổ chi tiết dự phòng giảm giá NVL” Sổ Chi Tiết Dự Phòng Giảm Giá. | thành sản xuất sản phẩm cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì mới đánh giá giảm bằng với giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. . Chứng từ sử dụng trong hạch toán dự phòng giảm giá NVL Các chứng từ ở đây là các bằng chứng chứng minh cho sự giảm giá của nguyên vật liệu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm cũng như các chứng từ khác cho thấy sự giảm giá của sản phẩm được sản xuất từ các loại NVL đó. Chúng có thể gồm các giấy báo giá bảng niêm yết giá các hoá đơn .Dựa vào đó kế toán lập Sổ chi tiết dự phòng giảm giá NVL Sổ Chi Tiết Dự Phòng Giảm Giá NVL STT Mã số Tên v ật liệu Giá hạch toán Giá trị ghi sổ Giá trị thuần có thể thực hiên được Chênh lệch 1 2 Cộng Sổ này là căn cứ để kế toán tiến hành các bút toán trích lập dự phòng . Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng TK 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài khoản này phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập và hoàn nhập của doanh nghiệp Nội dung và kết cấu TK 159 Bên nợ Giá trị khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hoàn nhập Bên có Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập vào chi phí SXKD trong kỳ của doanh nghiệp 25 Số dư bên Có Giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho Và TK 632 Giá vốn hàng bán được chi tiết cho khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho . . Trình tự hạch toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu - Trường hợp khoản trích lập dự phòng cuối niên độ trước nhỏ hơn khoản cần trích tại thời điểm cuối niên độ này thì phải trích lập thêm bằng bút toán Nợ TK 632 - Mức trích lập thêm Có TK 159 Ngược lại nếu số cần trích lập lớn hơn số đã trích lập kế toán chỉ phải hoàn nhập phần chênh lệch để ghi giảm chi phí kinh doanh trong kỳ Nợ TK 159 - Phần chênh lệch Có TK 632 Rõ ràng cách hạch toán như trên đơn giản hơn rất nhiều sao với trước đây. Cuối niên độ kế toán dù cần trích lập thêm hay phải hoàn nhập thì chỉ bằng một bút toán . Cách làm này vừa đơn giản mà vẫn đảm bảo được thực chất của nghiệp vụ . Đây có thể nói chung là một trong những điểm mới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.