TAILIEUCHUNG - ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 – ĐỀ SỐ 6

Tham khảo tài liệu 'đề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpt môn vật lý 12 – đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ 12 - ĐỀ SỐ 6 Thời gian làm bài 60 phút I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 32 câu từ câu 1 đến câu 32 Câu 1 Chọn phát biểu đúng khi nói về vật dao động điều hoà A. Vậntốc và li độ luôn ngược pha B. Vận tốc và gia tốc luôn cùng pha C. Li độ và gia tốc luôn pha nhau D. Vận tốc và gia tốc vuông pha nhau Câu 2 Trong dao động điều hoà của chất điểm chất điểm đổi chiều chuyển động khi A. lực tác dụng đổi chiều. B. lực tác dụng bằng không. C. lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. Câu 3 Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x 5cos 2nt cm chu kỳ dao động của chất điểm là A. T 1s. B. T 2s. C. T 0 5s. D. T 1Hz. Câu 4 Con lắc lò xo dao động điều hoà khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật A. tăng lên 4 lần. B. giảm đi 4 lần. C. tăng lên 2 lần. D. giảm đi 2 lần. Câu 5 Một chất điểm khối lượng m 100g dao động điều điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x 4cos 2t x cm t s . Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là A. E 3200J. B. E 3 2J. C. E 0 32J. D. E 0 32mJ. Câu 6 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x 6cos 4 K t cm vận tốc của vật tại thời điểm t 7 5s là. A. v 0 B. v 75 4cm s C. v -75 4cm s D. V 6cm s. Câu 7 Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn. B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng. C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí. D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không. Câu 8 Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u 8sin2tf tj- --x mm trong đó x tính bằng cm t tính bằng giây. Bước sóng là A. À 0 1m. B. À 50cm. C. À 8mm. D. À 1m. Câu 9 Một sóng cơ học có tần số f 1000Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là A. sóng siêu âm. B. sóng âm. C. sóng hạ âm. D. chưa đủ điều kiện để kết luận. Câu 10 Một sợi dây đàn hồi dài 60cm được rung với tần số 50Hz trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.