TAILIEUCHUNG - Bài tập thực hành MicroSoft Excel10

Tài liệu tham khảo - Bài tập thực hành MicroSoft Excel 10 | MICROSOFT EXCEL tiếp theo 12 26 2006 1 Các hàm trong Excel 12 26 2006 2 Khái nỉệm hàm Hàm trong Excel là một đơn vị xử lý được thiết kế sẵn Nhận các giá trị đầu vào đối số biết rõ kiểu dữ liệu Xử lí và hả về kết quả ngay tại nơi gọi hàm Cú pháp tên hàm danh sách đối số Tên hàm Do Excel định sẵn bắt buộc phải có Danh sách đối số Có thể có hoặc không các đối số cách nhau một dấu phẩy Đối số có thể là trị số chuổi địa chỉ ô tên khối biểu thức hoặc là một hàm khác Ví dụ Sum 3 9 4 Min 12 34 9 Hàm có đối số là trị số Pi Now Hàm không có đối số . Lefr Tin Học 2 Hàm có đối số là hằng chuổi và trị số . Average E3 E12 Hàm cố đối số là địa chỉ ô . 12 26 2006

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.